Thông báo nâng cấp hệ thống Gia công, sản xuất xuất khẩu

Để đáp ứng quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ban hành ngày 20/4/2018 quy định người khai hải quan phải thực hiện khai định mức thực tế theo quy định tại mẫu số 27 Phụ lục I của Thông tư. Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã hiệu chỉnh hệ thống quản lý loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu đảm bảo việc khai định mức thực tế theo quy định tại mẫu số 27 của Thông tư nói trên (Doanh nghiệp không phải khai tỷ lệ hao hụt) và sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống ngày 29/8/2019.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp được biết.

 

LIÊN KẾT WEBSITE