Trang chủ >> Giới thiệu >> Chức năng và Nhiệm Vụ

CHƯC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC

I. Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Cục Hải quan) là tổ chức trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật.

2. Cục Hải quan có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, đuợc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về hải quan trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan, gồm:

a) Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại các địa bàn hoạt động hải quan và các địa điếm khác theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan;

c)  Áp dụng biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; phòng chống ma tuý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động được giao theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;       

đ) Kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức thực hiện chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về hải quan;

g) Áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

h) Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật.

1. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiếm tra các Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát hải quan và tương đương thuộc đơn vị trong việc tổ chức, triển khai nhiệm vụ được giao.

2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan theo quy định của pháp luật.

3. Xử lý vi phạm hành chính hoặc khởi tố đối vơi các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại đối với các quyết định hành chính của các đơn vị trực thuộc và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4. Kiến nghị những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung các quy định của Nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thué đói với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các quy định của Tồng cục Hải quan về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nội bộ; báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan những vướng mắc phát sinh, các vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan.

5. Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào hoạt động của Cục Hải quan.

6. Phối hợp với các đơn vị trên địa bàn, cơ quan nhà nước và các tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

7. Tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp iuật về hải quan trên địa bàn.

8. Hướng dẫn, giải thích các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật.

10.Hợp tác quốc tế về hải quan theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Tổng cục trưởng Tồng cục Hải quan.

11. Tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của Cục Hải quan; thực hiện chế độ báo cáo theo chê độ quy định.

12. Quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, người lao động của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

13.Quản lý, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế; quản lý, sử dụng phương tiện, trang bị kỹ thuật và kinh phí hoạt động của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giao và theo quy định của pháp luật.

II. Các Chi cục Hải quan

1. CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU  NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP

Chi cục HQ NKCN được thành lập theo Quyết định số 395/QĐ-TCCB ngày 21/9/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Trụ sở làm việc đầu tiên cùng với trụ sở Cục, tại 327 Đại lộ Bình Dương, Phường Chánh Nghĩa, TP TDM, Bình Dương.

Năm 2013, Chi cục HQ NKCN được dời trụ sở về Quốc lộ 13, Bình Đức, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện theo Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục Hải quan Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Địa bàn quản lý

Thực hiện theo Quyết định số 210/QĐ-HQBD ngày 02/3/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc quy định địa bàn quản lý của các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Theo đó, Chi cục quản lý các doanh nghiệp nằm ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các địa bàn khác theo quy định tại Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức bộ máy

 • Lãnh đạo Chi cục: 01 Chi cục trưởng và 03 Phó Chi cục trưởng.
 • 03 Đội: Đội Nghiệp vụ, Đội Tổng hợp và Đội Kiểm hóa.

Khái quát hoạt động:

Năm 2018, Chi cục HQ NKCN làm thủ tục hải quan cho khoảng 986 doanh nghiệp. Số lượng tờ khai trung bình 241.870 tờ khai/năm; kim ngạch hàng hóa XNK đạt 5,7 tỷ USD/năm; Số thu NSNN trung bình đạt 1.630 tỷ đồng/năm

Mặt hàng XNK chủ yếu: Nguyên liệu để sản xuất hàng may mặt, giày dép, sắt thép, sữa, linh kiện ô tô...

Năm 2015, Chi cục được giao nhiệm vụ quản lý Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung có trang bị máy soi container di động. Thực hiện soi chiếu container hàng hóa XNK cho Chi cục HQ NKCN, Chi cục Hải quan KCN Việt Nam – Singapore, Chi cục Hải quan KCN Việt Hương, Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước.

Thành tích đạt được

Số TT

Năm

Hình thức, danh hiệu khen thưởng

2

2002

Tập thể Lao động xuất sắc

3

2003

Tập thể Lao động xuất sắc

4

2004

Tập thể Lao động xuất sắc

5

2005

Bằng khen Bộ Tài chính

6

2007

Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương

7

2008

Giấy khen Tổng Cục trưởng

8

2010

Bằng khen Bộ Tài chính

9

2011

Tập thể Lao động xuất sắc

10

2013

Tập thể Lao động xuất sắc

11

2014

Giấy khen Tổng Cục trưởng

12

2015

Tập thể Lao động xuất sắc

13

2016

Bằng khen Bộ Tài chính

14

2017

Tập thể Lao động tiên tiến

15

2018

Tập thể Lao động tiên tiến

             .

2. CHI CỤC HẢI QUAN SÓNG THẦN

Chi cục Hải quan Sóng Thần được thành lập theo Quyết định số 108/QĐ-TCCB ngày 15/02/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

 Trụ sở làm việc tại 7/20, đường ĐT 743, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (nằm trong khuôn viên Công ty Cổ Phần ICD Tân Cảng Sóng Thần).

Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện theo Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục Hải quan Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Địa bàn quản lý

Thực hiện theo Quyết định số 210/QĐ-HQBD ngày 02/3/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc quy định địa bàn quản lý của các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Theo đó, Chi cục quản lý ICD Tân Cảng - Sóng Thần (Cảng cạn); KCN Nam Tân Uyên và các địa bàn khác theo quy định tại Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức bộ máy:

 • Lãnh đạo Chi cục: 01 Chi cục trưởng và 03 Phó Chi cục trưởng.
 • 03 Đội: Đội Nghiệp vụ, Đội Tổng hợp và Đội Kiểm hóa.

Khái quát hoạt động

Năm 2018, Chi cục Hải quan Sóng Thần thực hiện thủ tục hải quan cho trên  500 doanh nghiệp; số lượng tờ khai trung bình 100.000 tờ khai/năm; kim ngạch đạt 06 tỷ USD/năm; số thuế thu nộp NSNN đạt 1.554 tỷ đồng/năm.

Mặt hàng XNK chủ yếu: Nguyên liệu để sản xuất hàng may mặt, giày dép, sắt thép, sữa, linh kiện ô tô...

Năm 2019, Chi cục được giao nhiệm vụ quản lý Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung có trang bị máy soi container tại ICD Tân Cảng – Sóng Thần. Thực hiện soi chiếu container hàng hóa XNK cho các Chi cục hải quan Sóng Thần, Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần, Chi cục Hải quan Mỹ Phước, Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một.

Thành tích đạt được

Số TT

Năm

Hình thức, danh hiệu khen thưởng

1

2003

Tập thể Lao động xuất sắc

2

2004

Tập thể Lao động xuất sắc

3

2005

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

4

2006

Tập thể Lao động xuất sắc

5

2007

Huân chương Lao động Hạng 3

6

2008

Tập thể Lao động xuất sắc

7

2009

Bằng khen Bộ Tài chính

11

2010

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

12

2014

Tập thể Lao động xuất sắc

13

2015

Bằng khen Bộ Tài chính

14

2016

Tập thể Lao động tiến tiến

15

2017

Tập thể Lao động tiến tiến

16

2018

Tập thể Lao động tiến tiến

               

3. CHI CỤC HẢI QUAN KCN VIETNAM – SINGAPORE

Chi cục Hải quan KCN Việt Nam - Singapore được thành lập theo Quyết định số 399/QĐ-TCCB ngày 20/6/1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Trụ sở làm việc tại số 11 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện theo Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục Hải quan Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Địa bàn quản lý

Thực hiện theo Quyết định số 210/QĐ-HQBD ngày 02/3/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc quy định địa bàn quản lý của các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục HQBD. Theo đó, Chi cục quản lý chủ yếu: KCN Việt Nam - Singapore và các địa bàn khác theo quy định tại Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức bộ máy

 • Lãnh đạo Chi cục: 01 Chi cục trưởng; 03 phó Chi cục trưởng.
 • 02 Đội: Đội Nghiệp vụ và Đội Tổng hợp.

Khái quát ho bộ côn

Năm 2018, Chi cục Hải quan KCN Việt Nam - Singapore làm thủ tục hải quan cho hơn 250 doanh nghiệp thường xuyên và trên 1.000 doanh nghiệp có hoạt động XNK tại chỗ với các doanh nghiệp chế xuất (không thường xuyên); số lượng tờ khai trung bình 268.800 tờ khai/năm; kim ngạch XNK 8,7 tỷ/năm; số thu NSNN trung bình 1.680 tỷ đồng/năm.

Mặt hàng XNK chủ yếu: Sản phẩm điện, điện tử, thực phẩm, dược phẩm, hàng may mặc…

Thành tích đạt được

Số TT

Năm

Hình thức, danh hiệu khen thưởng

1

2006

Tập thể Lao động xuất sắc

2

2007

Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương

3

2008

Giấy khen Tổng cục Hải quan

4

2009

Tập thể Lao động xuất sắc

5

2010

Giấy khen Tổng cục Hải quan

6

2011

Tập thể Lao động xuất sắc

9

2014

Tập thể Lao động xuất sắc

10

2015

Bằng khen Bộ Tài chính

11

2016

Tập thể Lao động xuất sắc

12

2017

Bằng khen Bộ Tài chính

13

2018

Tập thể Lao động tiên tiến

 

4. CHI CỤC HẢI QUAN KCN SÓNG THẦN

Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần được thành lập vào ngày 20/4/1998 với tên gọi ban đầu là Hải quan KCN Sóng Thần theo Quyết định 218/QĐ-TCCB của Tổng cục Hải quan, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/8/1998.

Trụ sở làm việc tại đường số 10, KCN Sóng Thần II, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện theo Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục Hải quan Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Địa bàn quản lý

Thực hiện theo Quyết định số 210/QĐ-HQBD ngày 02/3/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc quy định địa bàn quản lý của các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục HQBD. Theo đó, Chi cục quản lý chủ yếu: Khu công nghiệp Sóng Thần 1 và 2; KCN Đồng An, KCN Bình Đường; KCN Tân Đông Hiệp, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B và các địa bàn khác theo quy định tại Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức bộ máy

 • Lãnh đạo Chi cục: 01 Chi cục trưởng; 03 phó Chi cục trưởng.
 • 02 Đội: Đội Nghiệp vụ, Đội Tổng hợp.

Khái quát hoạt động            

Năm 2018, Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần thực hiện thủ tục hải quan cho hơn 582 doanh nghiệp; số lượng tờ khai trung bình khoảng 291.268 tờ khai/năm; kim ngạch XNK đạt 8,5 tỷ USD/năm; số thuế thu NSNN trung bình đạt 3.500 tỷ đồng/năm.

Mặt hàng XNK chủ yếu: Quần áo, balo túi xách, giày dép, các sản phẩm từ gỗ, hóa chất...

Thành tích đạt được

Số TT

Năm

Hình thức, danh hiệu khen thưởng

1

2005

Tập thể Lao động xuất sắc

2

2006

Tập thể Lao động xuất sắc

3

2007

Bằng khen UBND tỉnh Bình Dương

4

2008

Giấy khen Tổng cục Hải quan

5

2009

Tập thể Lao động xuất sắc

6

2010

Bằng khen Bộ Tài chính

7

2011

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

9

2013

Tập thể Lao động xuất sắc

10

2014

Tập thể Lao động xuất sắc

11

2015

Tập thể Lao động xuất sắc

12

2016

Bằng khen Bộ Tài chính

13

2017

Tập thể Lao động tiên tiến

14

2018

Tập thể Lao động tiên tiến

 

5. CHI CỤC HẢI QUAN KCN MỸ PHƯỚC

Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước được thành lập theo Quyết định số 3759/QĐ-BTC Ngày 15/11/2004 của Bộ Tài chính. Tháng 12/2004, Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.

Trụ sở làm việc tại đường EX1, KCN Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 

Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện theo Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục Hải quan Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Địa bàn quản lý

Thực hiện theo Quyết định số 210/QĐ-HQBD ngày 02/3/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (Cục HQBD) về việc quy định địa bàn quản lý của các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục HQBD. Theo đó, Chi cục quản lý chủ yếu: KCN Mỹ Phước 1, 2, 3; KCN Rạch Bắp; KCN Gia Phú; KCN Quốc tế Protrade; KCN Tân Định; KCN Bàu Bàng và các địa bàn khác theo quy định tại Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức bộ máy

 • Lãnh đạo Chi cục: 01 Chi cục trưởng và 03 Phó Chi cục trưởng.
 • 01 Đội Nghiệp vụ:  Đội Nghiệp vụ hải quan Bàu Bàng.

Khái quát hoạt động

Năm 2018, Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước thực hiện thủ tục hải quan cho hơn 644 doanh nghiệp; số lượng tờ khai trung bình 211.427 tờ khai/năm; kim ngạch XNK trung  bình đạt 08 tỷ USD/năm; số thuế thu NSNN trung bình đạt 2.811 tỷ đồng/năm.

Mặt hàng XNK chủ yếu: Các mặt hàng may mặc, da giày, đồ gỗ nội thất, mặt hàng nhập khẩu chủ yếu lànguyên liệu sản xuất các sản phẩm sữa, nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc, nguyên liệu sản xuất sản phẩm gỗ, nguyên liệu sản xuất vỏ lon, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất...

Thành tích đạt được

 

Số TT

Năm

Hình thức, danh hiệu khen thưởng

1

2006

Tập thể Lao động xuất sắc

2

2007

Bằng khen Bộ Tài chính

3

2008

Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ

4

2009

Tập thể Lao động xuất sắc

5

2010

Bằng khen Bộ Tài chính

6

2011

Tập thể Lao động xuất sắc

7

2013

Tập thể Lao động xuất sắc

8

2014

Giấy khen Tổng cục Hải quan

9

2015

Tập thể Lao động xuất sắc

10

2016

Bằng khen Bộ Tài chính

11

2017

Tập thể Lao động xuất sắc

12

2018

Tập thể Lao động xuất sắc

 

6. CHI CỤC HẢI QUAN KCN VIỆT HƯƠNG

Chi cục Hải quan KCN Việt Hương được thành lập theo Quyết định số 179/QĐ-TCCB ngày 18/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/1999.

Trụ sở làm việc tại KCN Việt Hương 1, xã Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện theo Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục Hải quan Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Địa bàn quản lý

Thực hiện theo Quyết định số 210/QĐ-HQBD ngày 02/3/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (Cục HQBD) về việc quy định địa bàn quản lý của các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục HQBD. Theo đó, Chi cục quản lý chủ yếu: Khu công nghiệp Việt Hương và các địa bàn khác theo quy định tại Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức bộ máy

- Không tổ chức bộ máy cấp Đội/Tổ

 • Lãnh đạo Chi cục: 01 Chi cục trưởng; 02 Phó Chi cục trưởng.

Khái quát hoạt động   

Năm 2018, Chi cục Hải quan KCN Việt Hương thực hiện thủ tục hải quan cho hơn 256 doanh nghiệp; số lượng tờ khai trung bình 61.376 tờ khai/năm; kim ngạch XNK đạt 1,9 tỷ USD/năm; số thuế thu NSNN trung bình đạt 360 tỷ đồng/năm.

Mặt hàng chủ yếu của các doanh nghiệp là may mặc, giày da, sản phẩm gỗ, đế giày các loại, mua bán kinh doanh mặt hàng hóa chất các loại,...

Thành tích đạt được

Số TT

Năm

Hình thức, danh hiệu khen thưởng

1

2006

Tập thể Lao động xuất sắc

2

2007

Bằng khen Bộ Tài chính

3

2008

Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ

4

2009

Tập thể Lao động xuất sắc

5

2010

Huân chương Lao động Hạng 3

6

2011

Tập thể Lao động xuất sắc

9

2014

Tập thể Lao động xuất sắc

10

2015

Bằng khen Bộ Tài chính

11

2016

Tập thể Lao động xuất sắc

12

2017

Tập thể Lao động tiên tiến

13

2018

Tập thể Lao động tiên tiến

 

7. CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 2626/QĐ-BTC ngày 21/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 02/12/2013.

Trụ sở làm việc tại Quốc lộ 1, tổ 5, khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện theo Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục Hải quan Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Địa bàn quản lý

Thực hiện theo Quyết định số 210/QĐ-HQBD ngày 02/3/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (Cục HQBD) về việc quy định địa bàn quản lý của các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục HQBD. Theo đó, Chi cục quản lý chủ yếu: Cảng tổng hợp Bình Dương, ICD TBS-Tân Vạn, kho ngoại quan và kho CFS của Công ty CP Thương mại và Du lịch Bình Dương và các địa bàn khác theo quy định tại Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức bộ máy

- Không tổ chức bộ máy cấp Đội/Tổ

 • Lãnh đạo Chi cục: 01 Chi cục trưởng và 03 Phó Chi cục trưởng.

Khái quát hoạt động

Năm 2018, Chi cục Cảng Tổng hợp hiện đang thực hiện thủ tục hải quan cho hơn 273 doanh nghiệp; số lượng tờ khai trung bình 12.030 tờ khai/năm; kim ngạch XNK trung bình đạt 583,68 triệu USD/năm; số thuế thu NSNN trung bình đạt 1.259 tỷ đồng/năm.

Mặt hàng XNK chủ yếu: Rượu bia, giấy phế liệu, mỹ phẩm, vỏ xe, hạt nhựa,...

Thành tích đạt được

Số TT

Năm

Hình thức, danh hiệu khen thưởng

1

2014

Giấy khen Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

2

2015

Tập thể Lao động xuất sắc

3

2016

Bằng khen Bộ Tài chính

4

2017

Tập thể Lao động tiên tiến

5

2018

Tập thể Lao động xuất sắc

 

8. CHI CỤC HẢI QUAN THỦ DẦU MỘT

Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một được thành lập theo Quyết định số 2674/QĐ-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính trên cơ sở phát triển Đội Thủ tục HQ Khu Liên Hợp (được thành lập năm 2009 trực thuộc Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước)

Trụ sở làm việc tại số 18 L2-1, đường Trần Quốc Toản, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện theo Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục Hải quan Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Địa bàn quản lý

Thực hiện theo Quyết định số 210/QĐ-HQBD ngày 02/3/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (Cục HQBD) về việc quy định địa bàn quản lý của các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục HQBD. Theo đó, Chi cục quản lý chủ yếu: KCN phường Tân Phú, Hòa Phú; KCN Đại Đăng; KCN Sóng Thần 3; KCN Kim Huy và các địa bàn khác theo quy định tại Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức bộ máy

- Không tổ chức bộ máy cấp Đội/Tổ.

 • Lãnh đạo Chi cục: 01 Chi cục trưởng; 03 Phó Chi cục trưởng.

Khái quát hoạt động

Năm 2018, Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một hiện thực hiện thủ tục hải quan cho hơn 291 doanh nghiệp thường xuyên và trên 1.449 doanh nghiệp không thường xuyên; số lượng tờ khai trung bình 131.968 tờ khai/năm; kim ngạch XNK trung bình đạt 6,6 tỷ USD/năm; số thuế thu NSNN trung bình đạt 1.264,70 tỷ đồng/năm.

Mặt hàng XNK chủ yếu: Giấy, nhựa, giày dép, hàng điện tử.

Một số thành tích nổi bậc qua các năm

Số TT

Năm

Hình thức, danh hiệu khen thưởng

1

2017

Tập thể Lao động xuất sắc

2

2018

Tập thể Lao động xuất sắc