Trang chủ >> Giới thiệu >> Nhiệm vụ trọng tâm 2018

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

 

I. TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ HIỆN ĐẠI HÓA HẢI QUAN, TẠO THUẬN LỢI TỐI ĐA CHO DOANH NGHIỆP

 Tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Bộ Tài chính, TCHQ và UBND tỉnh Bình Dương về triển khai, thực hiện các Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ đề ra hàng năm về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị Quyết 35-2016/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó tập trung:

1. Tiếp tục sử dụng hiệu quả các phiên bản của Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, đồng thời ứng dụng có hiệu quả các chương trình vệ tinh kết nối với Hệ thống VNACCS; đảm bảo ứng dụng kịp thời, chính xác các thủ tục triển khai trên cơ chế một cửa quốc gia. Hoàn thiện, triển khai có hiệu quả các phần mềm ứng dụng nội bộ hải quan và các phần mềm dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan;

Phấn đấu vượt mức ASEAN-4 về thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa. Quyết tâm giữ vững vị trí là 1 trong 5 Cục Hải quan tiên phong về cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, trong đó thời gian thông quan trung bình tại các Chi cục trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đối với tờ khai luồng Đỏ đạt dưới 5 ngày đối với hàng nhập khẩu và dưới 2 ngày đối với hàng xuất khẩu;

Triển khai mở rộng mô hình kiểm tra hàng hóa tập trung có trang bị máy soi container và các trang thiết bị hiện đại tại Chi cục Hải quan ICD Sóng Thần.

2. Tăng cường phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp theo hướng ký kết Quy chế tham vấn với ít nhất từ 3-5 doanh nghiệp theo hướng dẫn của TCHQ. Thực hiện khảo sát đánh giá toàn diện mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp đối với hiệu quả cải cách thủ tục hành chính của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về hải quan đến cộng đồng Doanh nghiệp thông qua các Chi, Hiệp hội, báo, đài và trên cổng thông tin điện tử của Cục,… nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao ý thức, năng lực tuân thủ pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quy chế phối hợp với các cơ quan, Chi, Hiệp hội và hình thức đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn.

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, hệ thống quản lý: Đề án thu thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7; Hệ thống quản lý hải quan đối với nguyên liệu nhập để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu; Hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại khu vực kho, bãi, cảng biển, hàng không.

II. TẬP TRUNG PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO NĂM 2018

1. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018 do Bộ Tài chính giao là 12.900 tỷ đồng và HĐND tỉnh Bình Dương giao là 13.000 tỷ đồng; phấn đấu thu đạt 13.500 tỷ đồng. Tập trung quản lý tốt nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, chống thất thu qua công tác quyết toán thuế xác định trị giá, mã số, C/O,…Phấn đấu đạt tỉ lệ thu hồi nợ, không để phát sinh nợ xấu; đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn và cưỡng chế thuế chuyên thu đến 31/12/2018 theo đúng chỉ tiêu của Ngành và phấn đấu không quá 1% so với tổng số thu nộp ngân sách.

2. Tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ có trọng tâm, trọng điểm, không để hình thành đường dây, ổ nhóm buôn lậu trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro, đảm bảo công tác quản lý rủi ro ngày càng hỗ trợ tốt cho các hoạt động nghiệp vụ trước, trong và sau thông quan.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Kiểm tra sau thông quan ở cấp Cục và Chi cục theo hướng áp dụng quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro trong đó tập trung vào các doanh nghiệp có mức độ rủi ro cao. Tiếp tục tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp ưu tiên trên địa bàn.

III. XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG HẢI QUAN TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện khẩu hiệu hành động của Ngành: “Đoàn kết - Kỷ cương - Phát triển” và của đơn vị “ Đoàn kết - Đổi mới - Năng động”, trong đó tập trung vào sự đoàn kết, thống nhất vì nhiệm vụ chính trị của Ngành và đơn vị. Triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả trong việc phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục phát huy thực hiện tốt mô hình “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” do UBND Tỉnh triển khai.

2. Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hiện đại hóa giai đoạn 2016-2020. Thực hiện sắp xếp bộ máy cấp đội thuộc Chi cục theo quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 17/10/2017 của Bộ Tài chính. Báo cáo Đề án thành lập Đội thủ tục tại các Khu công nghiệp phía Bắc phù hợp xu hướng phát triển kinh tế của Tỉnh. Xây dựng và phát triển đội ngũ CBCC và đội ngũ chuyên gia cấp Cục đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, hoạt động hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng cho CBCC trong các lĩnh vực Kiểm toán hải quan, Trị giá, HS, C/O, Sở hữu trí tuệ.

 3. Tổ chức xây dựng và giám sát thi công 02 công trình xây dựng trụ sở Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước, địa điểm kiểm tra tập trung tại Chi cục Hải quan Sóng Thần theo đúng tiến độ. Tiếp tục thực hiện các bước triển khai các dự án xây dựng trụ sở Cục tại Trung tâm hành chính Tỉnh và trụ sở Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần. Đảm bảo công tác hậu cần trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.