Trang chủ >> Giới thiệu >> Nhiệm vụ trọng tâm 2019

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

 

I.    TIỂP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ HIỆN ĐẠI IIÓA HẢI QUAN, TẠO THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP

Tiếp tục quán triệt và bám sát các chỉ đạo của Bộ Tài chính, TCHQ và UBND tỉnh Bình Dương về triển khai, thực hiện các Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ đề ra hàng năm về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị Quyết 35/2016/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó tập trung:

1.   Tiếp tục phấn đấu giữ vững vị trí là một trong những Cục Hải quan đi đầu về cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan. Theo đó, tiếp tục triển khai Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 đã được Tổng cục Hải quan phê duyệt tại Quyết định số 1339/QĐ-TCHQ ngày 18/4/2017:

1.1.   Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ và quản lý: Tiếp tục áp dụng hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS phối kết hợp với các chương trình vệ tinh kết nối với Hệ thống VNACCS/VICS hỗ trợ cho các hoạt động nghiệp vụ theo phương thức hiện đại và tập trung; tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các tiện ích của Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; đẩy mạnh triển khai thủ tục hành chính công trực tuyến; Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) và các phần mềm quản lý hàng gia công, SXXK,... theo Kế hoạch của Tổng cục Hải quan.

1.2.   Chủ động đề xuất TCHQ ứng dụng các nội dung, chương trình, biện pháp nghiệp vụ nhằm tiếp tục rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho DN. Phấn đấu vượt mức ASEAN-4 về thời gian thông quan hàng hóa. Trong đó, thời gian thông quan trung bình đối với hàng xuất khẩu là 36 giờ và đối với hàng nhập khẩu là 41 giờ.

1.3.   Nâng cao hiệu quả kiểm tra hàng hóa bằng máy soi, giảm tỷ lệ kiểm tra thủ công trong quá trình làm thủ tục hải quan tại 2 địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung có trang bị máy soi Container.

2.   Tổ chức xây dựng và giám sát thi công 02 công trình xây dựng trụ sở Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tại Trung tâm hành chính Tỉnh và trụ sở Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần theo đúng tiến độ.

3.   Tiếp tục tăng cường phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp: Đẩy mạnh các hoạt động tham vấn tại trụ sở Hải quan hoặc trụ sở Doanh nghiệp cho ít nhất từ 02 đến 05 Doanh nghiệp; mở rộng đối tượng, lĩnh vực ký kết Quy chế tham vấn cho ít nhất từ 01 đến 02 Doanh nghiệp theo hướng dẫn của Tống cục Hải quan; thực hiện khảo sát đánh giá toàn diện mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp đối với hiệu quả cải cách thủ tục hành chính của Cục; thông qua các Chi, Hiệp hội, Báo, Đài và cổng thông tin điện tử của Cục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về hải quan đến cộng đồng doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp quản lý và hỗ trợ DN với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn. Phối kết hợp với các Chi, Hiệp hội DN tổ chức ít nhất 05 hội nghị đối thoại cấp Cục.

II. TẬP TRUNG PIIẤN ĐẤU THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ TIIU NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO NĂM 2019

1.   Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019 do Bộ Tài chính giao là 14.460 tỷ đồng; phấn đấu thu vượt 5-7% chỉ tiêu giao; đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn và cưỡng chế thuế chuyên thu đến 31/12/2019 không quá 1% so với tổng số thu nộp ngân sách. Phấn đấu đạt tỉ lệ thu hồi nợ được giao, không để phát sinh nợ xấu. Duy trì tuyên truyền, vận động doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7.

2.   Tập trung quản lý tốt nguồn thu từ hoạt động xuẩt nhập khẩu trên địa bàn, chống thất thu qua công tác quyết toán thuế, xác định trị giá, mã số, c/o, ... Nâng cao hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro vào các hoạt động nghiệp vụ trước, trong và sau thông quan. Tăng cường công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có trọng tâm, trọng điểm, không để hình thành đường dây, ổ nhóm buôn lậu trên địa bàn.

3.   Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Kiểm tra sau thông quan theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tiến đến mục tiêu giúp doanh nghiệp phát hiện, chấn chỉnh kịp thời và phòng ngừa các sai sót, nâng cao tính tuân thủ pháp luật.

III.      XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG IIẢI QUAN TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

1.   Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng Khóa XI, Khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM"; tăng cường công tác kiểm tra công vụ và xử lý kỷ luật đối với CBCC và người lao động theo Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018 của Tổng cục Hải quan; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu của CBCC; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục phát huy thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện” do UBND tỉnh triển khai.

2.   Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hiện đại hóa giai đoạn 2016-2020. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng và phát triển đội ngũ CBCC và chuyên gia cấp Cục đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, hoạt động hiệu quả.