Trang chủ >> Giới thiệu >> Nhiệm vụ trọng tâm 2021

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021

 

I. TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ HIỆN ĐẠI HÓA HẢI QUAN, TẠO THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP

Tiếp tục quán triệt và bám sát các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và ƯBND tỉnh Bình Dương về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Nghị quyết số 01/NỌ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, trong đó tập trung thực hiện:

1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ và quản lý:

1.1. Tiếp tục triển khai và sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, phối kết họp với các chương trình vệ tinh kết nối với Hệ thống VNACCS /VICS hỗ trợ cho các hoạt động nghiệp vụ và quản lý; đảm bảo triến khai đầy đủ, hiệu quả các tiện ích của cơ chế một cửa, cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan; triển khai có hiệu quả Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại các kho trên địa bàn tỉnh Bình Dương; triển khai thủ tục hành chính công trực tuyến; phối họp với Cục CNTT - TCHQ triển khai các phần mềm Quản lý miễn giảm hoàn thuế, Quản lý chung hàng gia công, sản xuất xuất khẩu,... theo Kế hoạch của Tổng cục Hải quan; tiếp tục rà soát, nâng cấp và áp dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng nội bộ của đơn vị trong công tác quản lý và điều hành; triển khai ký số văn điện tử cấp Cục và cấp Chi cục; chủ động đề xuất TCHQ thực hiện các nội dung, chương trình ứng dụng, biện pháp nghiệp vụ nhằm rút ngắn thời gian thông quan.

1.2. Triển khai Kế hoạch cải cách hiện đại hóa giai đoạn 2021-2025; đăng ký triển khai thí điểm đề án mô hình “Quản lý Hải quan thông minh giai đoạn 2021-2025”; phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC Corp) triển khai thành công dự án “Thương mại điện tử giai đoạn 2021-2022”.

1.3. Triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, 02/NQ-CP của Chính phủ năm 2021 có hiệu quả; thực hiện các giải pháp đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK, ổn định và phát triển môi trường đầu tư trong bối cảnh dịch Covid còn diễn ra phức tạp.

2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro vào các khâu nghiệp vụ:

2.1. Đảm bảo đưa vào vận hành máy soi Container di động tại ICD TBS - Tân Vạn theo đúng kế hoạch cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan đã được phê duyệt.

2.2. Xây dựng, triển khai, thực hiện Kế hoạch kiểm soát rủi ro, Kế hoạch thu thập thông tin và chuyên đề trong lĩnh vực QLRR.

2.3. Nâng cao hiệu quả công tác áp dụng tiêu chí lựa chọn để kiểm tra hàng hóa: Thường xuyên thu thập thông tin doanh nghiệp, thông tin khai báo, E- Manifest, loại hình hàng hóa, mặt hàng có độ rủi ro cao... để thiết lập áp dụng tiêu chí lựa chọn, tránh trường hợp thiết lập tiêu chí tràn lan mà không phát hiện vi phạm.

2.3. Thực hiện các nghiệp vụ QLRR nhằm đảm bảo các hệ thống thông tin QLRR vận hành ổn định, hiệu quả, tiếp tục đảm bảo tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa không quá 5%/tổng số tờ khai.

3. Tiếp tục tăng cường phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp theo Quyết định số 2736/QĐ-TCHQ ngày 19/9/2018 của TCHQ hướng dẫn phát triến quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan:

3.1. Thông qua các Chi, Hiệp hội, Báo, Đài và cống thông tin điện tử của Cục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về hải quan đến cộng đồng doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao ý thức, năng lực tuân thủ pháp luật.

3.2. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp quản lý, hỗ trợ DN với các cơ quan quản lý trên địa bàn. Phối họp với các Chi, Hiệp hội DN tổ chức hàng năm ít nhất 05 hội nghị đối thoại cấp Cục.

3.3. Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp theo kế hoạch TCHQ.

4. Tổ chức tập huấn các quy trình thủ tục, chính sách mới liên quan hải quan cho công chức tại đơn vị.

5. Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

6. Đưa vào sử dụng và bảo quản tốt trụ sở Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tại Trung tâm hành chính Tỉnh; khởi công xây dựng trụ sở Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần.

7. Quyết tâm giúp đỡ, phối hợp với Chi cục Kiềm định miền Đông Nam bộ để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn.

8. Phối hợp Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban Quản lý các KCN trong công tác quản lý, giải quyết khó khăn và thu hút doanh nghiệp đầu tư FDI.

  1. TẬP TRUNG PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ THU CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO NĂM 2021

1. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 do HĐND, UBND tỉnh giao là 16.000 tỷ đồng; phấn đấu thu vượt chỉ tiêu được giao năm 2021 của TCHQ là 5%. Tập trung quản lý tốt nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, chống thất thu qua công tác KTSTQ, kiểm tra báo cáo quyết toán thuế, xác định trị giá, mã số, c/o,...; đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn và cưỡng chế thuế chuyên thu đến 31/12/2021 không quá 1% so với tổng số thu nộp ngân sách. Phấn đấu đạt 100% tỉ lệ thu hồi nợ được giao năm 2021 đối với số nợ có khả năng thu hồi tại thời điểm 31/12/2020 và không để phát sinh nợ xấu mới; Duy trì tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp tham gia thực hiện giao dịch thu nộp thuế, lệ phí theo hình thức điện tử 24/7 và chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu; cập nhật danh sách DN FDI phát sinh mới năm 2021 từ Sở KHĐT tỉnh Bình Dương, Ban quản lý các KCN tỉnh Bình Dương để tiếp xúc, tuyên truyền, hỗ trợ DN; tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ lĩnh vực thuế: Luật Thuế XK, thuế NK và các luật về thuế, Luật Quản lý thuế, Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội, và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Sô tay nghiệp vụ có liên quan; Đề án thí điếm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần; Danh mục hàng hóa XK, NK rủi ro về phân loại, trị giá....; thực hiện chi NSNN theo đúng quy định của TCHQ đảm bảo cho hoạt động bộ máy, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn nghiệp vụ và hiện đại hóa hải quan

2. Tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có trọng tâm, trọng điếm, không đế hình thành đường dây, 0 nhóm buôn lậu trên địa bàn; tăng cường phòng ngừa và đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyến trái phép các chất ma túy và tiền chất trên địa bàn; tăng cường phòng chống khủng bố, rửa tiền và công tác điều tra hình sự trong lĩnh vực hải quan; triển khai phân bổ và theo dõi chỉ tiêu trong công tác Kiếm soát hải quan tại các đơn vị theo chỉ đạo của TCHQ; theo dõi triển khai, báo cáo và phổ biến các nội dung liên quan tới 02 Quy chế phối hợp trong năm 2020 theo uy chế phối hợp số 01/QCPH/HQBD-CABD ngày 06/6/2016 và uy chế phối hợp 01 /QCLN/2019/CA-VKS-SCSPC&CC-CHQ-SNN&PTNT ngày 27/11/2019; triển khai kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế năm 2021; tuyên truyền các chính sách, quy định pháp luật mới giúp CBCC, người khai hải quan nắm bắt thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; dảm bảo tham mưu xử lý các vụ việc vi phạm đúng quy định; tiếp tục rà soát các kẽ hở của chính sách đế đưa ra các giải pháp khắc phục, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan.

3. Tăng cường công tác thu thập, xử lý thông tin doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp hoạt động GC, SXXK, doanh nghiệp có nguy cơ thua lỗ giải thể phá sản, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, đóng mã số thuế, khôi phục mã số thuế, địa chỉ không rõ ràng, bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư...cập nhật vào Hệ thống Riskman đề có giải pháp kịp thời xử lý; đánh giá rủi ro, xác định đối tượng và chuyến giao thông tin nghiệp vụ cho các đơn vị liên quan để kiểm tra cơ sở, năng lực gia công, sx, tình hình sử dụng nguyên liệu/vật tư, báo cáo quyết toán, doanh nghiệp có dấu hiệu bỏ trốn, mất tích; áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Kiếm tra sau thông quan theo hướng có trọng tâm trọng điểm. Hướng đến mục tiêu giúp doanh nghiệp phát hiện, chấn chỉnh và phòng ngừa các sai sót, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác Trực ban, Giám sát trực tuyến tại đơn vị; sử dụng, quản lý, giám sát có hiệu quả quy trình quản lý seal định vị theo đúng quy định của Ngành.

6. Tổ chức thực hiện Kế hoạch tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, hoàn thành chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao.

  1. XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG HẢI QUAN TRONG SẠCH VỮNG  MẠNH 

1. Triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM" giai đoạn mới; tổ chức tồng kết kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; triển khai thực hiện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình, Ke hoạch thực hiện các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của công chức trong thi hành công vụ theo Quyết định số 4273/QĐ-TCHQ ngày 26/12/2017, kiểm tra việc thực hiện Quy chế hoạt động công vụ của công chức trong đơn vị theo Quyết định sô 188/QĐ-TCHQ; tiếp tục phát huy thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, cơ sở thân thiện” do ƯBND triển khai.

2. Tăng cường công tác bảo vệ nội bộ; xử lý nghiêm công chức vi phạm kỷ luật theo quy định tại Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/09/2018 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan; thực hiện kiếm tra nội bộ theo quy trình tại Quyết định số 2009/QĐ-TCHQ ngày 10/07/2019 và thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tại Công văn 483/TCHQ- TTrngày 14/12/2018.

3. Tuyên truyền, quán triệt các quy định về Phòng chống tham nhũng, tăng cường kiểm tra quy tắc ứng xử của công chức hải quan theo Chỉ thị số 05- CT/BTC ngày 07/11/2016 của Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ của công chức trong kiểm tra đột xuất và kiêm tra nội bộ nhằm kịp thời phát hiện và phòng chống tham nhũng có hiệu quả.

4. Xây dựng và triến khai kế hoạch luân chuyển, luân phiên, chuyến đôi vị trí công tác, điều động công chức năm 2021; rà soát, sắp xếp lãnh đạo cấp Phòng, Chi cục và tương đương theo Nghị định 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hiện đại hóa giai đoạn 2021-2025; thành lập Ban chỉ đạo triển khai mô hình “Quản lý Hải quan thông minh”; thành lập Tổ Điều tra hình sự Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

5. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hải quan cho đội ngũ công chức và chuyên gia cấp Cục đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu; chú trọng đội ngũ công chức các cấp đạt chuẩn theo Nghị quyết Hội nghị lần 7 của BCH Đảng khóa XII.

6. Chủ động xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ trong công tác phòng chống sai sót nghiệp vụ, sửa đổi bổ sung sổ tay nghiệp vụ.