Trang chủ >> Giới thiệu >> Nhiệm vụ trọng tâm 2020

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020

 

I. TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ HIỆN ĐẠI HÓA HẢI QUAN, TẠO THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP

Tiếp tục quán triệt và bám sát các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh Bình Dương về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và Nghị Quyết 35/2016/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó tập trung thực hiện:

1.   Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ và quản lý:

1.1.   Tiếp tục triển khai và sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, phối kết hợp với các chương trình vệ tinh kết nối với Hệ thống VNACCS /VICS hỗ trợ cho các hoạt động nghiệp vụ và quản lý; tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các tiện ích của Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan; tiếp tục triển khai có hiệu quả Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại các kho trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đẩy mạnh triển khai thủ tục hành chính công trực tuyến; phối hợp với Cục CNTT - TCHQ triển khai các phần mềm Quản lý miễn giảm hoàn thuế, Quản lý chung hàng gia công, sản xuất xuất khẩu,... theo kế hoạch của Tổng cục Hải quan; tiếp tục rà soát, nâng cấp và áp dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng nội bộ của đơn vị trong công tác quản lý và điều hành.

1.2.   Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương năm 2020 giai đoạn 2016-2020 đã được Tổng cục Hải quan phê duyệt tại Quyết định 1339/QĐ- TCHQ ngày 18/4/2017; chủ động đề xuất Tổng cục Hải quan thực hiện các nội dung, chương trình ứng dụng, biện pháp nghiệp vụ nhằm rút ngắn thời gian thông quan tiếp tục vượt mức thời gian thông quan hàng hóa của ASEAN-4. Trong đó, thời gian thông quan trung bình đối với hàng xuất khấu là 36 giờ và đối với hàng nhập khẩu là 41 giờ.

2.   Nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro vào các khâu nghiệp vụ:

2.1.   Nâng cao hiệu quả kiểm tra hàng hóa bằng máy soi, giảm tỷ lệ kiểm tra thủ công trong quá trình làm thủ tục hải quan tại 2 địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung có trang bị máy soi Container.

2.2.    Xây dựng, triển khai, thực hiện Kế hoạch kiểm soát rủi ro, Kế hoạch thu thập thông tin và chuyên đề trong lĩnh vực quản lý rủi ro.

2.3.    Nâng cao hiệu quả công tác áp dụng tiêu chí lựa chọn để kiểm tra hàng hóa: Thường xuyên thu thập thông tin doanh nghiệp, thông tin khai báo, E- Manifest, loại hình hàng hóa, mặt hàng có độ rủi ro cao... để thiết lập áp dụng tiêu chí lựa chọn, tránh trường hợp thiết lập tiêu chí tràn lan mà không phát hiện vi phạm.

2.4.    Thực hiện các nghiệp vụ quản lý rủi ro nhằm đảm bảo các hệ thống thông tin quản lý rủi ro vận hành ổn định, hiệu quả, tiếp tục đảm bảo tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa không quá 5%/tổng số tờ khai.

3.    Tiếp tục tăng cường phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp theo Quyết định số 2736/QĐ-TCHQ ngày 19/9/2018 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan; thông qua các Chi, Hiệp hội, Báo, Đài và cổng thông tin điện tử của Cục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về hải quan đến cộng đồng doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao ý thức, năng lực tuân thủ pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp với các cơ quan quản lý trên địa bàn. Phối hợp với các Chi, Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức hội nghị đối thoại hàng năm; Thực hiện khảo sát, đánh giá toàn diện mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp đối với hiệu quả cải cách thủ tục hành chính của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

4.    Xây dựng cẩm nang/sổ tay về những thay đổi về chính sách trong lĩnh vực GSQL/Thuế để cung cấp cho các Chi cục nghiên cứu, áp dụng.

5.    Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đối sang Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

6.    Tổ chức giám sát thi công 02 công trình xây dựng trụ sở Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tại Trung tâm hành chính tỉnh và trụ sở Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần theo đúng tiến độ.

II. TẬP TRUNG PIIẤN ĐẤU THỤC IIIỆN TỐT NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO NĂM 2020

1.    Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phấn đâu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020 do Bộ Tài chính giao là 17.100 tỷ đồng; phấn đấu thu vượt 5% chỉ tiêu giao, trong đó tập trung quản lý tốt nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, chống thất thu qua công tác quyết toán thuế, xác định trị giá, mã số, C/O,... đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn và cưỡng chế thuế chuyên thu đến 31/12/2020 không quá 1% so với tổng số thu nộp ngân sách, phấn đấu đạt tỉ lệ thu hồi nợ được giao, không để phát sinh mới nợ xấu; duy trì tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp tham gia thực hiện giao dịch thu nộp thuế, lệ phí theo hình thức điện tử 24/7.

2.    Tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có trọng tâm, trọng điểm, không để hình thành đường dây, ổ nhóm buôn lậu; phòng ngừa và đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyên trái phép các chất ma túy, tiền chất trên địa bàn; tăng cường phòng chống khủng bố, rửa tiền và công tác điều tra hình sự trong lĩnh vực hải quan.

3.   Tăng cường công tác thu thập, xử lý thông tin doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp có nguy cơ thua lỗ giải thể phá sản, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, đóng mã số thuế, khôi phục mã số thuế, địa chỉ không rõ ràng, bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư...cập nhật vào Hệ thống Riskman để có giải pháp kịp thời xử lý; đánh giá rủi ro, xác định đối tượng và chuyển giao thông tin nghiệp vụ cho các đơn vị liên quan để kiểm tra cơ sở, năng lực gia công, sản xuất, tình hình sử dụng nguyên liệu/vật tư, báo cáo quyết toán, doanh nghiệp có dấu hiệu bỏ trốn, mất tích; áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định,

4.   Nâng cao chất lượng, hỉệu quả công tác Kiểm tra sau thông quan theo hướng có trọng tâm trọng điểm. Hướng đến mục tiêu giúp doanh nghiệp phát hiện, chấn chỉnh và phòng ngừa các sai sót, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

5.   Tiếp tục khai thác, theo dõi, đôn đốc, điều phối, có hiệu quả Trực ban, Giám sát trực tuyến, tại đơn vị.

6.   Tổ chức thực hiện Kế hoạch tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, hoàn thành chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao.

III.      XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG HẢI QUAN TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

1.   Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 198-KH/ĐUHQ ngày 30/12/2016 của Đảng ủy về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM" gắn với NQTW 4 Khóa XII; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của công chức trong thi hành công vụ theo Quyết định số 4273/QĐ- TCHQ ngày 26/12/2017, kiểm tra việc thực hiện Quy chế hoạt động công vụ của công chức trong đơn vị theo Quyết định số 188/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan; tiếp tục phát huy thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện” do UBND tỉnh triển khai.

2.   Tăng cường công tác bảo vệ nội bộ; xử lý nghiêm công chức vi phạm kỷ luật theo quy định tại Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/09/2018 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế kiếm tra công vụ và xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan; thực hiện kiểm tra nội bộ theo quy trình tại Quyết định số 2009/QĐ-TCHQ ngày 10/07/2019 và thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tại Công văn 483/TCHQ- TTr ngay 14/12/2018.

3.   Tuyên truyền, phổ biến quán triệt các quy định về Phòng chống tham nhũng, tăng cường kiểm tra quy tắc ứng xử của công chức hải quan theo Chỉ thị số 05-CT/BTC ngày 07/11/2016 của Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ của công chức trong kiểm tra đột xuất và kiểm tra nội bộ nhằm kịp thời phát hiện và phòng chống tham nhũng có hiệu quả.

4.   Xây dựng và triển khai kế hoạch luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác, điều dộng công chức năm 2020; Rà soát, sắp xếp lãnh đạo cấp Phòng, Chi cục và tương đương để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hiện đại hóa 2016-2020.

5.   Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hải quan cho đội ngũ công chức và chuyên gia cấp Cục đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu.

6.   Chủ động xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ trong công tác phòng chống sai sót nghiệp vụ, sửa đổi bổ sung sổ tay nghiệp vụ.