Trang chủ >> Giới thiệu >> Định hướng và chiến lược phát triển

ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

-----------------

MỤC TIÊU TỔNG QUAN

Hướng đến xây dựng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương là đơn vị thuộc nhóm 05 đơn vị cấp Cục Hải quan tỉnh, thành phố phát triển và hiện đại nhất của Hải quan Việt Nam; triển khai hiệu quả, hiệu lực các cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về hảì quan và đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn quản lý. Phấn đấu trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan; hoạt động trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý rủi ro, với thủ tục đơn giản, minh bạch, hiện đại đạt chuẩn quốc tế nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, được trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc, trang thiết bị hiện đại đảm bảo thực thi có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hải quan, góp phần cùng các cơ quan hữu quan phát triển các hoạt động thương mại, du lịch và đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương,

MỤC TIÊU CỤ THỂ

         1. Đối với các hoạt động nghỉệp vụ hải quan: Tạo thuận lợi tối đa và kiểm soát có hiệu quả trong thực hiện quản lý hải quan đối với doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu nhằm thúc đẩy và tạo thuận lợi thương mại quốc tế, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu nộp ngân sách, bảo vệ an ninh kinh tế, an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng.

         2. Đối vởỉ các đối tác tham gia hoạt động hải quan: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quàn lý nhà nước về hải quan trên cơ sở thúc đẩy trao đổi thông tin và hợp tảc với các Sở, Ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về hải quan.

         3. Đối với hoạt động quản lý nội bộ hải quan: Nâng cao năng lực của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương theo hướng từng bưởc xây dựng cơ quan hải quan điện tử dựa trên mô hình kiến trúc cơ quan hải quan điện tử và Chính phủ điện tử.

* MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

         1. Thủ tục hải quan được thực hiện “mọi nơi - mọi lúc - mọi phương tiện”, người khai hải quan thực hiện khai báo mọi nơi, với thời gian 24/7, trên các thiết bị cố định, di động hỗ trợ.

          2. Thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 36 giờ đối vói hàng xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng nhập khẩu.

         3. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao nhất đối với 100% thủ tục hải quan chủ yếu đảm bảo luôn là 1 trong 5 đơn vị cấp Cục tiên phong trong ngành về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4.

          4. Tỷ lệ phân luồng: luồng xanh tối thiểu (>) 65%, luồng vàng không quá (<) 35%, luồng đỏ không quá (<) 6%.

         5. 100% doanh nghiệp xuất nhập khẩu thường xuyên thanh toán qua hệ thống Ngân hàng - Kho bạc - Hải quan; phấn đấu đạt tỷ lệ nợ thuế quá hạn và nợ cưỡng chế chuyên thu hàng năm dưới 1% so với tổng số thu nộp ngân sách.

          6. Sự hài lòng của doanh nghiệp đối với thù tục hành chính trong lĩnh vực hải quan ít nhất đạt 70% trờ lên tại các chỉ số chính thuộc các chỉ tiêu: Tiếp cận thông tin pháp luật về thủ tục hải quan, thực hiện thủ tục hành chính trong lính vực hải quan, sự phục vụ của công chức hải quan, kết quả giải quyết thù tục hành chính về hải quan, liêm chính hải quan.

          7. 100% thủ tục hành chính liên quan đến các cơ quan, đơn vị tham gia vào cổng thông tin một cửa quốc gia được triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

          8. Ít nhất 90% công chức thuộc Chi cục Hải quan, 80% công chức tham mưu nghiệp vụ tại Cục đạt năng lực cấp độ 2 - thành thạo nghiệp vụ.