DANH SÁCH DỰ ÁN ĐANG PHÁT TRIỂN
Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Bình Dương
11/02/2020
Thực hiện chiến lược hiện đại hóa hệ thống Hải quan đã được Thủ tướng Chỉnh phủ và chủ trương di dời trụ sở làm việc của các cơ quan ngành dọc trực thuộc trung ương vào khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung Tỉnh. Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đang khẩn trương tiến hành các thực hiện công tác để hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu về hội nhập và phát triển đất nước, từng bước tiến tới Hải quan hiện đại.
VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE