DANH SÁCH DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT
Địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung Quốc lộ 13
04/12/2017
Tại thời điểm báo báo đã tổng hợp hồ sơ liên quan đến dự án trình Tổng cục Hải quan phê duyệt quyết toán theo quy định.