BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

______________

Số: 4729/TCHQ-KTTT

V/v: Thuế nhập khẩu hàng hoá nhập khẩu thay thế tạo tài sản cố định dự án đầu tư nước ngoài

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh ĐẮK LẮK.

Trả lời công văn số 893/HQĐL-NV ngày 19/9/2006 của Cục Hải quan tỉnh ĐẮK LẮK VN thuế nhập khẩu hàng hoá nhập khẩu để thay thế, tạo tài sản cố định của dự án đầu tư nước ngoài; Tổng cục Hải quan có ư kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3, Điều 57, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, th́: Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quy định tại khoản 1 và 2 Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế, đổi mới công nghệ.

Theo hướng dẫn tại công văn số 6848/BTC-CST ngày 2/6/2006 của Bộ Tài chính, th́: đối với các dự án khuyến khích đầu tư đă được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đăi đầu tư trước ngày 01/01/2006 (cơ chế cũ) th́ hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định nhưng chưa nhập khẩu hoặc mới nhập khẩu một phần th́ cho miễn thuế nhập khẩn phần c̣n lại theo đúng quy định ưu đăi thuế tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đăi đầu tư đă được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trường hợp của Công ty Kimono Japan, là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy phép đầu tư số 08/GF-KCN-LĐ ngày 25/4/2005 trước ngày 01/1/2006, nếu được Ban Quản lư các Khu Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cấp Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế th́ Cục Hải quan tỉnh ĐĂK LĂK xem xét giải quyết theo đúng quy định. Trường hợp, Cục Hải quan tỉnh ĐĂK LĂK có cơ sở chắc chắn xác định số phụ tùng linh kiện thay thế không phải là nhập khẩu để mở rộng quy mô dự án, thay thế, đổi mới công nghệ, th́ phải nộp thuế theo quy định. Đồng thời, có công văn gửi Ban Quản lư các Khu Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng để cấp Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh ĐĂK LĂK được biết và thực hiện.

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG

                                                                                    PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

                  Đặng Thị B́nh An