BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

Số 840/TCHQ-GSQL

V/v rượu đóng thùng NK

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2004

 

 

 

Kính gửi

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

 

Căn cứ ư kiến của Cục Quản lư Thị trường (Bộ Thương mại) tại công văn số 38/QLTT-NV1 ngày 04/02/2004 và ư kiến của Tổng cục Thuế tại văn bản ngày 12/02/2004, Tổng cục Hải quan trả lời công văn số 5366/HQTP-NV ngày 22/12/2003 của Cục HQTP như sau:

Rược vang hay các loại Rượu khác chứa trong các thùng có dung tích lớn (thùng bằng gỗ, nhựa, sắt, .. dung tích hàng trăm lít/thùng) nhập khẩu để chiết đóng chai không thuộc diện mặt hàng phải dán tem hàng nhập khẩu; Hải quan Cửa khẩu không cấp phát tem hàng nhập khẩu; không phải thông báo cho các Chi cục Quản lư thị trường khi hàng làm thủ tục được chuyển cửa khẩu./.           

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LƯ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Ngự

(đă kư)