BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

Số 53/TCHQ-GSQL

V/v quản lư hàng NK phải dán tem và thông báo mất tem hàng NK.

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2004

 

 

 

Kính gửi

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trả lời công văn của một số Cục Hải quan tỉnh - thành phố về vướng mắc trong việc thông báo phối hợp giám sát quy định tại Điểm 6 Thông tư 91/2003/TT-BTC ngày 25/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc dán tem hàng nhập khẩu và thông báo mất tem hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ư kiến như sau:

1. Về phối hợp giám sát nêu tại điểm 6 Thông tư 91/2003/TT-BTC:

- H́nh thức thông báo cho Chi cục Quản lư Thị trường tỉnh, thành phố: Thông báo bằng Fax Biên bản bàn giao theo mẫu kèm Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính.

- Nơi thông báo: Thông báo cho tất cả các Chi cục quản lư Thị trường tỉnh, thành phố mà lô hàng nhập khẩu phải dán tem được phép chuyển cửa khẩu đi qua. 

2. Việc quản lư và sử dụng tem hàng nhập khẩu:

Thực hiện theo đúng chế độ in, phát hành, quản lư, sử dụng ấn chỉ thuế, ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 và quyết định số 544 TC/QĐ/CĐKT ngày 02/08/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ thống nhất phát hành và quản lư các biểu mẫu chứng từ thu, chi ngân sách nhà nứơc. Trường hợp mất tem hàng nhập khẩu, th́ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ các quyết định trên để ra thông báo mất tem hàng nhập khẩu tới các cơ quan chức năng cần thiết.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.           

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

(đă kư)