Ngân hàng Nhà nước                 Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam

            Việt Nam                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số : 921/2005/QĐ-NHNN                               Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2005

 

 

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

Về việc sửa đổi khoản a và b Điều 1 Quyết định số 337/1998/QĐ-NHNN7

  ngày 10/10/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ

bằng tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh

 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

 

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

 

Căn cứ Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về Quản lư Ngoại hối;

 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lư Ngoại hối,

 

Quyết định

 

Điều 1. Sửa đổi khoản a và b Điều 1 Quyết định số 337/1998/QĐ-NHNN7 ngày 10/10/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh  như sau:

 

a. 7.000 USD (Bảy ngh́n Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

 

  b. 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).”

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Chánh Văn pḥng, Vụ trưởng Vụ Quản lư Ngoại hối, Thủ trưởng các Vụ, Cục có liên quan của Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố, Tổng giám đốc (giám đốc) các Ngân hàng được phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thống đốc Ngân hàng nhà nước

Đă kư : Lê Đức Thúy