BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

Số 6723/TCHQ-GSQL

V/v trưng cầu phân tích, phân loại và giám định hàng hoá XNK

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2003

 

 

 

Kính gửi

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Thời gian vừa qua, một số đơn vị có sự nhầm lẫn đối tượng trong việc trưng cầu phân tích để phân loại hàng hoá (xác định mă số) với việc trưng cầu giám định hàng hoá để thực hiện chính sách quản lư xuất nhập khẩu. Vấn đề này đă được quy định tại Điều 9 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ. Để hiểu và thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Trường hợp cần phân tích để phân loại (xác định mă số, thuế suất) của hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, các đơn vị gửi mẫu hàng về Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu thuộc Tổng cục Hải quan (gọi tắt là Trung tâm) trong khu vực để được phân tích, phân loại. Tŕnh tự, thủ tục yêu cầu thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 710/TCHQ/QĐ/PTPL ngày 03/6/2003 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp này các đơn vị không trưng cầu giám định tại các tổ chức giám định ngoài ngành, v́ các tổ chức này không có chức năng phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu.

Trường hợp chỉ vướng mắc về phân loại hàng hoá (không cần phân tích hàng hoá), các Chi cục gửi văn bản (kèm theo tài liệu nếu có) đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn. Trường hợp Cục Hải quan tỉnh, thành phố không hứơng dẫn được th́ tiếp tục đề nghị Tổng cục hải quan (Vụ Giám sát quản lư) hướng dẫn theo quy định tại Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 1711/TCHQ-QĐ-GSQL ngày 18/12/2003 của Tổng cục Hải quan.

2. Trường hợp cần kiểm tra, giám định hàng hoá để thực hiện chính sách quản lư xuất nhập khẩu theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ th́:

a. Đối với hàng hoá thuộc danh mục phải kiểm tra Nhà nứơc về chất lượng:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 44/2001/TT-BKHCNMT ngày 25/7/2001 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

b. Đối với hàng hoá không thuộc diện phải kiểm tra nhà nứơc về chất lượng:

- Để đưa ra kết luận của ḿnh, Chi cục Hải quan đề nghị Trung tâm của Tổng cục Hải quan phân tích và kết luận. Trên cơ sở kết luận của Trung tâm, Chi cục Hải quan đối chiếu với chính sách quản lư xuất nhập khẩu để có quyết định phù hợp.

- Trừơng hợp người khai hải quan không nhất trí với kết luận đó của Chi cục Hải quan th́ thực hiện như quy định tại tiết b, khoản 1 Điều 9 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quán triệt các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng nội dung hướng dẫn trên đây, nếu gặp vướng mắc báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan./.           

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Văn tạo

(đă kư)