BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

------

Số 6253/TCHQ-GSQL

V/v phân loại hàng hóa

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2004

 

Kính gởi:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Thực hiện ư kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn số 13275 TC/CST ngày 16/11/2004 về việc phân loại mặt hàng nhập khẩu của công ty Thương mại Du lịch Hùng Trương, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ Quyết định số 110/2003/QĐ/BTC ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đăi; Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đăi, Biểu thuế xuất khẩu; Tham khảo Bản giải thích Danh mục hài ḥa mô tả và mă số hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới; trên cơ sở kết quả phân tích, phân loại của các cơ quan giám định chuyên ngành th́:

Mặt hàng có tên thương mại là "Compound Wax" (sáp phức hợp) hoặc dưới tên gọi khác, xuất xứ từ Trung Quốc; màu sắc từ vàng đậm đến nâu thẫm; thể chất từ dạng sệt đến rắn (dạng bánh) sờ dính tay; bản chất gồm dầu nhờn và chất làm đặc là hydrocacbon nguồn gốc từ dầu mỏ (có chứa 70% khối lượng trở lên là dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, là thành phần cơ bản của chế phẩm đó), thuộc nhóm 2710, mă số 2710.1939. Việc phân lọai này được áp dụng đối với các lô hàng đăng kư làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại cơ quan hải quan kể từ ngày 16/11/2004.

Đối với các lô hàng mà các doanh nghiệp đă nhập khẩu và đă nộp thuế theo thông báo thuế của cơ quan Hải quan trước ngày 16/11/2004 th́ vẫn thực hiện nộp thuế theo số thuế đă được cơ quan Hải quan thông báo (không thực hiện truy thu thuế hoặc ḥan lại thuế).

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị B́nh An

(đă kư)