BỘ TÀI CHÍNH

==

Số: 57 /2004/QĐ-BTC    

     

 CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

   -------------------------------------

 Hà nội, ngày 28 tháng 6 năm 2004

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc công bố Danh mục văn bản quy  phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2003 hết hiệu lực pháp luật

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 6 tháng 12 năm 2002;

- Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;

                                             

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1: Nay công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2003 hết hiệu lực pháp luật gồm 140 văn bản (Có danh mục kèm theo).

          Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi gửi:

- Văn pḥng Chính phủ,

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

- HĐND,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,

- Toà án NDTC, Viện kiểm sát NDTC,

- Các cơ quan đoàn thể TW,                                                                                                        

- Cục Kiểm tra VB (Bộ TP)

- Sở TC, Cục thuế, KBNN, Cục hải quan, Chi cục dự trữ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,

- Công báo,

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ,

- Lưu VP, PC.

          BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

 

 

                                              

 

 

 

 

            

 Nguyễn Sinh Hùng (đă kư)

 

 

 

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH

BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2003 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT.

( Kèm theo Quyết định số   57      ngày  28   tháng  6   năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

---------------------------

 

 

1. LĨNH VỰC THUẾ

 

Số TT

H́nh thức văn bản

Số văn bản

Ngày  ban hành

Trích yếu nội dung

1.      

Thông tư

102/2000/TT-BTC

19/10/2000

Hướng dẫn chế độ thu, sử dụng lệ phí kiểm định kỹ thuật và lệ phí cấp giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

 

2.      

Thông tư

95/2000/TT-BTC

22/9/2000

Về phí tuyển sinh đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

3.      

Thông tư

34/2001/TT-BTC

25/5/2001

Hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh vào các trường, cơ sở giáo dục công lập.

4.      

Thông tư

113/2002/TT-BTC

16/12/2002

Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính về điều chỉnh mức thuế môn bài.

5.      

Thông tư

79/1998/TT-BTC

12/6/1998

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg
ngày 4 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mă số đối tượng nộp thuế.

 

6.      

Thông tư

75/2003/TT-BTC

4/8/2003

Hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

7.      

Thông tư

73/TC-TCT

20/10/1997

Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường.

 

8.      

Thông tư

92/1997/TT-BTC

25/12/1997

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 73 TC/TCTngày 20 tháng 10 năm 1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá lưuthông trên thị trường.

 

9.      

Thông tư

17/1999/TT-BTC

5/2/1999

Hướng dẫn sửa đổi, bổ xung một số điểm về chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường.

10.  

Thông tư

140/1999/TT-BTC

2/12/1999

Hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 73 TC/TCT ngày 20/10/1997 và Thông tư số

17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường.

 

11.  

Thông tư

32/2001/TT-BTC

23/5/2001

Hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức.

12.  

Thông tư

122/2000/TT-BTC

29/12/2000

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

13.  

Thông tư

82/2002/TT-BTC

18/9/2002

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

14.  

Thông tư

116/2002/TT-BTC

25/12/2002

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2002/NĐ-CP ngày 25/12/2002 của Chính phủ về việc băi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hoá, dịch vụ.

15.  

Thông tư

84/2003/TT-BTC

28/8/2003

Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hoá nhập khẩu.

16.  

Thông tư

37/1999/TT-BTC

7/4/1999

Hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo danh mục Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu.

17.  

Thông tư

168/1998/TT-BTC

21/12/1998

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

18.  

Thông tư

164/1998/TT-BTC

17/12/1998

Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động dịch vụ bưu chính viễn thông

19.  

Thông tư

103/2000/TT-BTC

20/10/2000

Quản lư, sử dụng lệ phí nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

20.  

Thông tư

18/2002/TT-BTC

20/2/2002

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN

21.  

Thông tư

13/2001/TT-BTC

8/3/2001

Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các h́nh thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

22.  

Quyết định

136/1999/QĐ-BTC

10/11/1999

Biểu mức thu lệ phí nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

23.  

Quyết định

1803/1998/QĐ-BTC

11/12/1998

Về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đăi và các quyết định sửa đổi, bổ sung tên, mă số, mức thuế suất của một số nhóm, mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đăi được ban hành theo quyết định này.

24.  

Quyết định

137/2001/QĐ-BTC

18/12/2001

Về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đăi

25.  

Quyết định

1066/QĐ-BTC

26/12/1997

Về việc ban hành tem và việc in quản lư sử dụng tem rượu nhập khẩu

26.  

Quyết định

58/2000/QĐ-BTC

21/4/2000

Về việc ban hành biểu mức thu lệ phí kiểm định kỹ thuật và lệ phí cấp giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu về an toàn

27.  

Quyết định

70/2002/QĐ-BTC

4/6/2002

Về việc sửa đổi mức thu lệ phí kiểm định kỹ thuật định kỳ theo tiêu chuẩn an toàn không gia hạn giấy phép đối với chai chứa khí đốt hoá lỏng

28.  

Quyết định

22/2000/QĐ-BTC

21/02/2000

Ban hành mức thu phí, lệ phí bảo vệ và kiểm dịch thực vật

29.  

Quyết định

885/1998/QĐ-BTC

16/7/1998

Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ phát hành , quản lư, sử dụng hoá đơn bán hàng

30.  

Quyết định

597/TC-QĐ-TCT

8/12/1990

Về việc ban hành biên lai thuế môn bài

31.  

Quyết định

42/2000/QĐ-BTC

17/3/2000

Tỷ lệ chênh lệch giá với một số mặt hàng nhập khẩu.

32.  

Quyết định

35/2001/QĐ-BTC

18/4/2001

Tỷ lệ chênh lệch giá với một số mặt hàng nhập khẩu.

33.  

Quyết định

144/2002/QĐ-BTC

22/11/2002

Về sửa đổi mức thuế suất của một số mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đăi.

34.  

Quyết định

404/VGCP-TLSX

14/5/1994

Về mức thu chênh lệch giá hoặc phụ thu.

35.  

Quyết định

83/2003/QĐ-BTC

17/6/2003

Ban hành biểu mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường Hoa Kỳ.

36.  

Quyết định

118/2002/QĐ-BTC

25/9/2002

Ban hành biểu mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Canada.

37.  

Quyết định

27/2000/QĐ-BTC

24/2/2000

Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật và chất lương thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.

 

 

2. LĨNH VỰC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

STT

H́nh thức văn bản

Số văn bản

Ngày tháng ban hành

Trích yếu nội dung

38.  

Thông tư

40/1998/TT-BTC

31/3/1998

hướng dẫn chế độ quản lư, cấp phát, thanh toán các khoản chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc nhà nước.

39.  

Thông tư

41/1998/TT-BTC

31/3/1998

hướng dẫn chế độ tập trung, quản lư các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước.

 

40.  

Thông tư

12/1999/TT-BTC

1/2/1999

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 41/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 về tập trung quản lư các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước.

41.  

Thông tư

61/2002/TT-BTC

11/7/2002

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2003.

42.  

Thông tư

09/2003/TT-BTC

27/1/2003

Hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương biện pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2003.

43.  

Thông tư

61/2003/TT-BTC

23/6/2003

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2004.

 

3. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 

STT

H́nh thức văn bản

Số văn bản

Ngày tháng ban hành

Trích yếu nội dung

44.  

Thông tư

24/2001/TT-BTC

16/4/2001

Hướng dẫn việc sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.

45.  

Thông tư

73/2001/TT-BTC

30/8/2001

Hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lănh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xă hội.

46.  

Thông tư

85/1998/TT-BTC

25/6/1998

Hướng dẫn quy chế quản lư tài chính đối với bảo hiểm xă hội Việt Nam.

47.  

Thông tư

55/1999/TT-BTC

11/5/1999

Hướng dẫn sửa đổi Thôngtư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy chế quản lư tài chính đối với bảo hiểm xă hội việt nam

 

48.  

Thông tư

66/2001/TT-BTC

22/8/2001

Hướng dẫn  sửa đổi một số điểm của Thông tư số 85/1998/TT-BTC     ngày 25/6/ 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế quản lư tài chính đối với Bảo hiểm xă hội Việt Nam.

 

49.  

Thông tư

38/2002/TT-BTC

25/4/2002

Hướng dẫn cơ chế tài chính đối với bảo hiểm xă hội Việt Nam.

50.  

Thông tư

48/2000/TT-BTC

29/5/2000

Hướng dẫn việc cấp lại, quản lư và sử dụng thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp vào Ngân sách Trung ương để đầu tư cho ngành báo in.

51.  

Thông tư

69/2001/TT-BTC

24/8/2001

Hướng dẫn công tác quản lư tài chính trong việc thực hiện thí điểm khoán thu, khoán chi đối với Đài Truyền h́nh Việt Nam.

52.  

Thông tư

72/1998/TT-BTC

25/5/1998

hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức Hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

 

53.  

Thông tư

21/2000/TT-BTC

16/3/2000

Hướng dẫn xét duyệt thông báo quyết toán năm đối với các đơn vị Hành chính sự nghiệp.

 

 

4. LĨNH VỰC HẢI QUAN

 

STT

H́nh thức văn bản

Số văn bản

Ngày tháng ban hành

Trích yếu nội dung

54.  

Quyết định

164/2000/QĐ-BTC

10/10/2000

Về việc ban hành Danh mục các nhóm mặt hàng nhà nước quản lư giá tính thuế nhập khẩu và Bảng giá tối thiểu các mặt hàng nhà nước quản lư giá nhập khẩu để xác định  trị giá tính thuế nhập khẩu.

55.  

Quyết định

1558/2001/QĐ-TCHQ

28/12/2001

Về kiểm tra sau thông qun đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

56.  

Quyết định

1557/2001/QĐ-TCHQ

28/12/2001

Ban hành Bảng hướng dẫn tạm thời thực hiện Điều 29, Điều 30 Luật Hải quan.

57.  

Quyết định

1550/2001/QĐ-TCHQ

26/12/2001

Ban hành bản quy định (tạm thời) thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và vật phẩm, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

58.  

Quyết định

1548/2001/QĐ-TCHQ

26/12/2001

Ban hành bản quy định (tạm thời) thủ tục hải quan đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng và kiểm soát, giám sát hải quan tại các cảng biển.

59.  

Quyết định

1494/2001/QĐ-TCHQ

26/12/2001

Ban hành quy định tạm thời về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

60.  

Quyết định

1495/2001/QĐ-TCHQ

26/12/2001

Về việc địa điểm làm thủ tục hải quan, địa điểm kiểm tra hàng hoá ngoài cửa khẩu

61.  

Quyết định

89/QĐ-TCHQ

21/12/1993

Về việc ban hành quy chế công tác thống kê Nhà nước về Hải quan

62.  

Quyết định

1549/2001/QĐ-TCHQ

26/12/2001

Ban hành bản quy định (tạm thời) quản lư hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế.

63.  

Quyết định

155/2001/QĐ-TCHQ

26/12/2001

Về việc ban hành qui định về thủ tục hải quan, công tác kiểm soát, giám sát hải quan đối với tàu hoả liên vận quốc tế nhập cảnh, xuất cảnh

64.  

Quyết định

46/2003/QĐ-BTC

9/4/2003

Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đăi.

 

65.  

Quyết định

19/2002/QĐ-TCHQ

10/01/2002

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các quyết định số 1200/2001/QĐTCHQ ngày 23/11/2001, 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2001, 1494/2001/QĐ-TCHQ, 1495/2001/QĐ-TCHQ, 1548/2001/QĐ-TCHQ, 1549/2001QĐ-TCHQ, 1550/2001/QĐ-TCHQ, 1557/2001/QĐ- TCHQ ngày 28/12/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

66.  

Quyết định

500/2000/QĐ-TCHQ

27/10/2000

Về ban hành qui chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Hải quan

 

 

5. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 

STT

H́nh thức văn bản

Số văn bản

Ngày tháng ban hành

Trích yếu nội dung

67.  

Thông tư

18/1998/TT-BTC

13/2/1998

Về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết.

68.  

Thông tư

82/2001/TT-BTC

2/10/2001

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương của Trung tâm giao dịch chứng khoán.

69.  

Thông tư

55/2000/TT-BTC

9/6/2000

Hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung.

70.  

Thông tư

58/2000/TT-BTC

16/6/2000

Hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định 01/2000/NĐ-CP ngày 13/1/2000 của Chính phủ ban hành quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ.

71.  

Thông tư

68/2000/TT-BTC

13/7/2000

Hướng dẫn chi tiết một số điểm về bảo hành và đại lư phát hành phiếu Chính phủ.

72.  

Thông tư

13/2002/TT-BTC

5/2/2002

Hướng dẫn sửa đổi bổ sung  Thông tư số 68/2000/TT-BTC ngày 13/7/2000 hướng dẫn chi tiết một số điểm về bảo lănh và đại lư phát hành trái phiếu Chính phủ.

73.  

Quyết định

141/1999/QĐ-BTC

16/11/1999

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí thẩm định dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đầu tư xây dựng.

74.  

Thông tư

39/2000/TT-BTC

11/5/2000

Về việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân sách nhà nước.

75.  

Thông tư

42TC/CSTC

31/7/1996

Hướng dẫn chế độ quản lư tài chính đối với ngân hàng phục vụ người nghèo.

76.  

Quyết định

643/TC-QĐ-TCNH

8/9/1997

Về việc ban hành quy chế xổ số bóc biết kết quả ngay

77.  

Quyết định

37/2000/QĐ-BTC

13/3/2000

Về ban hành quy chế tổ chức phát hành xổ số lô tô

78.  

Quyết định

729/TC-QĐ-TCNH

15/10/1997

Về việc phát hành xổ số kiến thiết truyền thống

79.  

Quyết định

156/2003/QĐ-BTC

24/9/2003

Về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt I để đầu tư một số công tŕnh giao thông thuỷ lợi quan trọng của đất nước.

80.  

Quyết định

155/2003/QĐ-BTC

24/9/2003

Về việc phát hành TPCP đợt 1 bằng ngoại tệ để đầu tư một số công tŕnh giao thông thuỷ lợi quan trọng của đất nước.

81.  

Chỉ thị

2036 TC/CĐTC

31/10/1992

Chấn chỉnh một số điểm trong công tác phát hành XSKT.

 

 

 

6. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

 

 

STT

H́nh thức văn bản

Số văn bản

Ngày tháng ban hành

Trích yếu nội dung

82.  

Thông tư

147/1998/TT-BTC

12/11/1998

Hướng dẫn chế độ quản lư tài chính các cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài.

 

83.  

Thông tư

47/TC-TCĐN

24/9/1992

Quy định về chế độ đăi ngộ với cán bộ công nhân viên công tác dài hạn ở nước ngoài.

 

84.  

Thông tư

42/TC-TCĐN

14/5/1994

Hướng dẫn chế độ quản lư tài chính đối với các cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài.

85.  

Thông tư

10/2001/TT-BTC

30/1/2001

Hướng dẫn cơ chế thanh toán hàng hoá và dịch vụ trả nợ cho Liên Bang Nga.

 

 

7. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

 

 

STT

H́nh thức văn bản

Số văn bản

Ngày tháng ban hành

Trích yếu nội dung

86.  

Thông tư

96/2000/TT-BTC

28/9/2000

Hướng dẫn việc quản lư - vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

87.  

Thông tư

70/2000/TT-BTC

17/7/2000

Hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư

88.  

Thông tư

23/2002/TT-BTC

20/3/2002

Hướng dẫn quản lư, sử dụng chi phí quản lư  dự án đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước.

 

89.  

Thông tư

49/2001/TT-BTC

26/6/2001

Hướng dẫn việc quản lư, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc xă, thị trấn quản lư.

90.  

Thông tư

85/2000/TT-BTC

16/8/2000

Hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điểm về quản lư, thanh toán vốn đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh.

 

 

8. LĨNH VỰC BẢO HIỂM

 

STT

H́nh thức văn bản

Số văn bản

Ngày tháng ban hành

Trích yếu nội dung

91.  

Thông tư

137/1999/TT-BTC

19/11/1999

Hướng dẫn bảo hiểm công tŕnh xây dựng.

92.  

Quyết định

663 TC/QĐ-TCNH

24/6/1995

Về việc ban hành Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng; quy tắc bảo hiểm rủi ro về lắp đặt; biểu phí bảo hiểm xây dựng và lắp đặt; phụ phí và Biểu mức khấu trừ đối với tổn thất vật chất áp dụng chung cho các doanh nghiệp bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam và các chủ đầu tư.

93.  

Quyết định

107TC/QĐ/TCNH

24/11/1997

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 663TC/QĐ/TCNH ngày 24/6/1995 Về việc ban hành Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng; quy tắc bảo hiểm rủi ro về lắp đặt; biểu phí bảo hiểm xây dựng và lắp đặt; phụ phí và Biểu mức khấu trừ đối với tổn thất vật chất áp dụng chung cho các doanh nghiệp bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam và các chủ đầu tư..

94.  

Quyết định

299/1998/QĐ-BTC

16/3/1998

Về việc ban hành quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

 

 

 

9. LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

 

STT

H́nh thức văn bản

Số văn bản

Ngày tháng ban hành

Trích yếu nội dung

95.  

Thông tư

47/2002/TT-BTC

28/5/2002

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 21/2002/NĐ-CP ngày 28/2/2002 và Nghị định sửa đổi, bổ sung số 53/2002/NĐ-CP ngày 13/5/2003 của Chính phủ ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về ưu đăi thuế quan có hiệp định chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002..

 

 

10. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

 

STT

H́nh thức văn bản

Số văn bản

Ngày tháng ban hành

Trích yếu nội dung

96.  

Thông tư

132/1999/TT-BTC

15/11/1999

Hướng dẫn bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

97.  

Quyết định

95/2000/QĐ-BTC

9/6/2000

Về việc ban hành quy chế quản lư, thu, nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

98.  

Quyết định

166/TC-QĐ-CSTC

30/12/1999

Về việc ban hành chế độ quản lư, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

 

11. LĨNH VỰC GIÁ

 

STT

H́nh thức văn bản

Số văn bản

Ngày tháng,

ban hành

Trích yếu nội dung

99.  

Thông tư

của Uỷ ban Vật giá Nhà nước

 03/ VGNN-KHCS

 1/7/1992

Hướng dẫn nội dung quản lư nhà nước về giá của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố

100.         

Thông tư

của Uỷ ban Vật giá Nhà nước

 04/ VGNN-KHCS

 6/7/1992

Hướng dẫn thực hiện đăng kư giá, hiệp thương giá, niêm yết giá

101.         

Thông tư

của Uỷ ban Vật giá Nhà nước

05/VGNN-KHCS

15/7/1992

Hướng dẫn việc quy định và quản lư giá chuẩn, giá giới hạn

102.         

Thông tư liên tịch Ban VGCP-Bộ Tài chính

06/LB/BVGCP-BTC

10/7/1993

Hướng dẫn cơ chế quản lư giá hàng hóa, dịch vụ được thực hiện chính sách trợ giá và đặt hàng từ nguồn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, y-tế, đào tạo, thể dục thể thao.

 

103.         

Quyết định

20/1999/QĐ-BVGCP

10/4/1999

Về việc giá bán thép xây dựng

104.         

Quyết định

128/1999/QĐ-BVGCP

16/12/1999

Về việc giá dịch vụ đăng kiểm tàu biển, phương tiện nội thuỷ và sản phẩm công nghiệp của các tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam

105.         

Quyết định

129/1999/QĐ-BVGCP

16/12/1999

Về việc giá dịch vụ đăng kiểm tàu biển, phương tiện nội thuỷ và sản phẩm công nghiệp của các tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam

106.         

Quyết định

138/1999/QĐ-BVGCP

18/12/1999

Về việc giá kiểm định kỹ thuật, giá kiểm nghiệm chất lượng các loại thiết bị, xe máy thi công và phương tiện cơ giới đường bộ

107.         

Quyết định

48/2001/QĐ-BTC

28/5/2001

Về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải

108.         

Quyết định

129/2002/QĐ-BTC

8/10/2002

Về việc bổ sung mức thu phí, lệ phí hàng hải

109.         

Quyết định

85/2000/QĐ-BVGCP

10/11/2000

Về giá dịch vụ cảng biển

110.         

Quyết định

86/2000/QĐ-BVGCP

10/11/2000

Về giá hoa tiêu đối với tàu biển vận chuyển hàng hoá giữa các cảng biển Việt Nam

111.         

Quyết định

87/2000/QĐ-BVGCP

10/11/2000

Về giá dịch vụ cảng biển một số trường hợp đặc biệt

112.         

Quyết định

08/2002/QĐ-BVGCP

24/1/2002

Về giá bán tối thiểu thuốc lá bao sản xuất trong nước

113.         

Chỉ thị

09/2003/CT-BTC

12/12/2003

Về việc b́nh ổn giá trong dịp Tết Giáp Thân

114.         

Quyết định

214/2003/QĐ-BTC

26/12/2003

Về giá bán định hướng xăng dầu

115.         

Quyết định

214/2003/QĐ-BTC

18/12/2003

Ban hành biểu gía dịch vụ cảng biển tại phân cảng xuất dầu thô (Trạm rót dầu không bến) và cầu chuyên dùng phục vụ dầu khí

116.         

Quyết định

39/VGCP-CNTD

23/12/1993

Phí đại lư đối với đội tàu nước ngoài

117.         

Quyết định

36/VGCP-CNTĐV

6/7/1995

Cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện cơ giới đường sông

118.         

Quyết định

27/VGCP-CNTDDV

 

29/4/1996

Cước truyền báo

119.         

Quyết định

46/1999/QĐ-BVGCP

15/6/1999

Về giá bán điện đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

120.         

Quyết định

87/1999/QĐ-BVGCP

23/9/1999

Về giá bán điện năng

121.         

Quyết định

01/2000/QĐ-BVGCP

5/1/2000

Về bộ đơn giá các hạng mục sửa chữa tàu dịch vụ dầu khí của Xí nghiệp LD Vietsopetro

122.         

Quyết định

40/2000/QĐ-BVGCP

14/6/2000

Giá giới hạn tối  đa giấy in báo của công ty giấy Tân Mai

123.         

Quyết định

36/2000/QĐ-BVGCP

5/6/2000

Mức thanh toán cước truyền báo Quân đội Nhân dân bằng phương thức in giấy can

124.         

Quyết định

88/2000/QĐ-BVGCP

13/11/2000

Về cước xếp dỡ vận chuyển, chuyển tải vật tư phục vụ xây dựng các công tŕnh trên đảo thuộc nguồn vốn Chương tŕnh Biển Đông-Hải đảo

125.         

Quyết định

89/2000/QĐ-BVGCP

13/11/2000

Cước vận tải hàng hoá bằng ô-tô

 

 

 

 

 

 

12. LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

 

STT

H́nh thức

văn bản

Số

văn bản

Ngày tháng

ban hành

Trích yếu

Nội dung

126.         

Quyết định

162/1999/QĐ-BTC

24/12/1999

Về việc ban hành chế độ kế toán Quỹ Hỗ trợ phát triển

127.         

Quyết định

99/2001/QĐ-BTC

2/10/2001

Về sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán Quỹ Hỗ trợ phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 162/1999/QĐ-BTC ngày 29/12/1999.

128.         

Quyết định

53/1999/QĐ-BTC

18/5/1999

Về việc cấp giấy phép hành nghề kiểm toán.

129.         

Quyết định

133/1999/QĐ-BTC

2/11/1999

Về việc cấp giấy phép hành nghề kiểm toán cho kiểm toán viên người nước ngoài.

 

13. LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

STT

H́nh thức văn bản

Số văn bản

Ngày tháng ban hành

Trích yếu nội dung

130.         

Thông tư

63 TC/KBNN

11/9/1991

Quản lư vàng bạc, kim khí quư, đá quư.

131.         

Thông tư

15 TC/TVQT

27/2/1996

Quy định chế chế độ quản lư tài chính đối với hệ thống kho bạc nhà nước.

132.         

Quyết định

1276/1998/QĐ-BTC

24/9/1998

Về việc ban hành chế độ kế toán Kho bạc nhà nước.

133.         

Quyết định

402/TC/QĐ/TVQT

1/4/1998

Về việc uỷ quyền quyết định đầu tư, mở rộng cải tạo sửa chữa lớn.

134.         

Quyết định

128TC/QĐ/TVQT

14/2/1999

Về việc uỷ quyền quyết định các dự án nhóm C.

135.         

Quyết định

145/1999/QĐ-BTC

26/11/1999

Nhiệm vụ và tổ chức bộ máy thanh toán vốn đầu tư thuộc hệ thống Kho bạc nhà nước.

136.         

Quyết định

161/1999/QĐ-BTC

24.12.1999

Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán KBNN.

137.         

Quyết định

10/2001/QĐ-BTC

13/3/2001

Quy chế chuyển vốn đầu tư thuộc Ngân sách nhà nước.

 

14. LĨNH VỰC DỰ TRỮ QUỐC GIA

 

STT

H́nh thức văn bản

Số văn bản

Ngày tháng ban hành

Trích yếu nội dung

138.         

Quyết định

03/2000/QĐ-DTQG

13/1/2000

Ban hành các quy phạm về bảo quản hàng hoá dự trữ quốc gia.

139.         

Quyết định

15/1999/QĐ-DTQG

24/9/1999

Về ban hành qui chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành DTQG

 

15. LĨNH VỰC KHÁC

 

STT

H́nh thức văn bản

Số văn bản

Ngày tháng ban hành

Trích yếu nội dung

140.         

Quyết định

1258/1998/QĐ-BTC

19/9/1998

Quy chế tiếp dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong các đơn vị thuộc ngành tài chính.