BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4525/TCHQ-GSQL

V/v Trả lời vướng mắc về C/O mẫu AK điện tử của Hàn Quốc

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 09  năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

                           

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc từ một số Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về C/O mẫu AK điện tử (C/O có màu trắng và không có mặt sau) của Hàn Quốc cấp cho các lô hàng nhập khẩu vào Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của Lănh đạo Bộ về vấn đề này và triển khai kết quả phiên họp lần thứ 8 Nhóm công tác về Thuế quan và Quy tắc xuất xứ ASEAN-Hàn Quốc, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

    1. Về việc xử lư C/O mẫu AK điện tử không có mặt sau.

        - Chấp nhận C/O mẫu AK điện tử của Hàn Quốc không có mặt sau được cấp trước ngày 01/08/2008 (thời điểm Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo kết quả cuộc họp ASEAN-Hàn Quốc bàn về vấn đề này).

        - Không chấp nhận các C/O mẫu AK điện tử của Hàn Quốc không có mặt sau được cấp từ ngày 01/08/2008.

    2. Về h́nh thức C/O mẫu AK điện tử:

        Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Phụ lục 5 kèm theo Quyết định số 02/2007/QD-BTM ngày 08/01/2007 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế cấp giấy phép chứng nhận xuất xứ mẫu AK, C/O phải làm trên khổ giấy A4, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, màu sắc của bộ C/O được các nước thành viên thống nhất thỏa thuận. Đối với C/O mẫu AK cấp điện tử của Hàn Quốc th́ C/O được in trên khổ giấy A4 thường, không có màu (thường là màu trắng) hoặc in trên mẫu ấn chỉ có sẵn.

    3. Về việc kiểm tra C/O mẫu AK điện tử.

        Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện đầy đủ việc kiểm tra đối chiếu C/O mẫu AK điện tử của Hàn Quốc theo quy định tại công văn số 1972/TCHQ-GSQL ngày 29/04/2008. Sau khi tra cứu trên website của cơ quan cấp, các đơn vị phải in một bản thông tin chi tiết về C/O để lưu cùng bộ tờ khai hải quan.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

KT.  TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Hạnh Thu