Bộ Thương mại                                                          Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        Số 2111/QĐ-BTM                                                                                Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2006

Quyết định  

Về việc đính chính Quyết định số 33/2006/QĐ-BTM ngày 16 tháng 10 năm 2006 và thu hồi Quyết định số 34/2006/QĐ-BTM ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc nhập khẩu hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia với thuế suất thuế nhập khẩu 0%

Bộ trưởng Bộ Thương mại

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Quyết định

Điều 1. Đính chính Điều 4 Quyết định số 33/2006/QĐ-BTM ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại như sau:

Đă in: “Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng kư với Hải quan kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2006”.

Nay đính chính: “Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo”.

Điều 2. Thu hồi Quyết định số 34/2006/QĐ-BTM ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc nhập khẩu hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia với thuế suất thuế nhập khẩu 0%.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kư.

                                                                                                                             tuq. Bộ trưởng                                       

                                                                                                                               Thứ trưởng

                                                                                                                                  Phan Thế Ruệ