BỘ THƯƠNG MẠI

----------

Số 0689/BTM-XNK

V/v Thông báo tên, chữ kư và con dấu mẫu D

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Vụ Giám sát  và quản lư (Tổng Cục Hải quan)

Tiếp theo công văn số 4125/TM-XNK ngày 04/07/2006, Bộ Thương mại gửi kèm theo đây mẫu tên, chữ kư và con dấu (bản gốc) của các Ban Quản lư các Khu công nghiệp và Khu chế xuất và các Pḥng Quản lư xuất nhập khẩu khu vực được Bộ Thương mại uỷ quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D (danh sách đính kèm) để Tổng cục Hải quan có cơ sở án dụng thuế CEPT cho hàng hoá của Doanh nghệip chế xuất bán vào thị trường nội địa hoặc do doanh nghiệp chế xuất gia công cho doanh nghiệp trong thị trường nội địa.

Trân trọng sự hợp tác của quư cơ quan.

 

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU

PHÓ VỤ TRƯỞNG

HỒ QUANG TRUNG