BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

-----------

Số: 06/2003/QĐ-BKHCN

 

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

về việc băi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

-------------------

 

BỘ TRƯỞNG 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ);

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Quản lư Khoa học công nghệ Công nghiệp, Giám đốc Văn pḥng Thẩm định về công nghệ và môi trường các dự án đầu tư, Chánh Văn pḥng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Băi bỏ các văn bản sau đây:

- Quyết định số 2019/1997/QĐ-BKHCNMT ngày 01/12/1997 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Ban hàng quy định những yêu cầu chung về kỹ thuật đối với việc nhập khẩu các thiết bị đă qua sử dụng.

- Quyết định số 491/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 29/04/1998 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc sửa đổi một số nội dung của bản quy định những yêu cầu chung về kỹ thuật đối với việc nhập khẩu các thiết bị đă qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 2019/1997/QĐ-BKHCNMT ngày 01/12/1997 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Các quy định của Chương IV tại Thông tư số 02/2001/TT-BKHCNMT ngày 15/02/2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về nhập khẩu máy móc đă qua sử dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 

Điều 2: Việc nhập khẩu thiết bị đă qua sử dụng thực hiện theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lư xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 và phải đảm bảo các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và chất lượng sản phẩm và dịch vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 4: Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Quản lư Khoa học công nghệ Công nghiệp, Giám đốc Văn pḥng Thẩm định về công nghệ và môi trường các dự án đầu tư, Chánh văn pḥng Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Thường vụ Bộ Chính trị;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP

- Ban Khoa giáo Trung ương;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP

- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW

- Các sở KH,CN &MT

- Viện KSND tối cao; TAND tối cao

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hoàng Văn Phong

(đă kư)