BỘ TÀI CHÍNH

 

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

–––––

 

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số:  01/2007/QĐ-BTC

 

––––––––––––––––––––––––––

 

 

Hà Nội, ngày  03  tháng  01  năm 2007

Quyết định

Về việc thuế nhập khẩu đối với thóc nhập khẩu
có xuất xứ từ Campuchia

Bộ TRƯởNG Bộ Tài CHíNH

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều 11 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ ư kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1857/TTg-NN ngày 13/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Bản thoả thuận kư ngày 03/08/2006 giữa Bộ Thương mại Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia về các mặt hàng nông sản có xuất xứ Campuchia được hưởng ưu đăi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam bằng 0%;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Quyết định

Điều 1. áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đăi 0% (không phần trăm) cho mặt hàng thóc (mă số 1006.10.90.00) có xuất xứ từ vương quốc Campuchia nhập khẩu vào Việt Nam.

Số lượng thóc có xuất xứ từ Campchia nhập khẩu được áp dụng thuế suất 0% sẽ được tính vào số lượng gạo nêu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 60/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia. Tỷ lệ quy đổi: 2 thóc bằng 1 gạo.

Điều 2. Điều kiện để được áp dụng thuế suất 0%:

- Có Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) từ Vương quốc Campuchia theo hướng dẫn của Bộ Thương mại;

- Đảm bảo các quy định về định lượng và cửa khẩu thông quan theo hướng dẫn tại Quyết định số 34/2006/QĐ-BTM ngày 31/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Trường hợp nhập khẩu vượt quá số lượng hạn ngạch sẽ áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đăi đặc biệt nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định. Trường hợp không đảm bảo điều kiện để được hưởng mức thuế suất ưu đăi đặc biệt th́ áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đăi (MFN) hoặc mức thuế suất thông thường.

Đối với mặt hàng thóc chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư trồng tại Campuchia nhập khẩu về Việt Nam sẽ áp dụng theo Thông tư số 61/2006/TT-BTC ngày 29/06/2006 của Bộ Tài chính và không tính vào số lượng nêu tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 60/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo./.

                                                                                                                           

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(đă kư)

 

 

 

Trương Chí Trung