Chống tham nhũng
18613/BTC-TTr
Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/12/2016

Có hiệu lực

08/CT-BCSĐ
Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Tài chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/11/2016

Có hiệu lực

24/CT-UBND
Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng CP về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/10/2016

Có hiệu lực

26/CT-TTg
Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/09/2016

Có hiệu lực

05/CT-BTC
Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/07/2016

Có hiệu lực

349/QĐ-TCHQ
Quyết định về ban hành kế hoạch tăng cường công tác hỗ trợ DN, cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan Hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/03/2016

Có hiệu lực

50/CT-TW
Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/12/2015

Có hiệu lực

11246/TCHQ-TTr
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/11/2015

Có hiệu lực

2435/QĐ-TCHQ
Quyết định ban hành quy định trách nhiệm của công chức hải quan khi thực hiện nghiệp vụ hải quan và xử lý công chức hải quan có hành vi vi phạm nghiệp vụ hải quan, nhũng nhiễu, tham nhũng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/08/2015

Có hiệu lực

5124/TCHQ-TTr
Chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/06/2015

Có hiệu lực

04/2014/TT-TTCP
Thông tư quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/09/2014

Có hiệu lực

78/2013/NĐ-CP
Nghị định về minh bạch tài sản thu nhập
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/07/2013

Có hiệu lực

59/2013/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/06/2013

Có hiệu lực

82/NQ-CP
Nghị quyết về chương trình hành động thực hiện kết luận số 21 - KL/TW ngày 25/05/2012
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/12/2012

Có hiệu lực

30/CT-TTg
Chỉ thị về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/11/2012

Có hiệu lực

27/2012/QH13
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/11/2012

Có hiệu lực

5160/TCHQ-TCCB
Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện quyết liệt kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ trong ngành Hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/09/2012

Có hiệu lực

07/2012/QH13
Luật, phòng chống rửa tiền
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/06/2012

Có hiệu lực

14/CT-TTg
Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/05/2012

Có hiệu lực

03/2011/QH13
Luật tố cáo
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/11/2011

Có hiệu lực

02/2011/QH13
Luật khiếu nại
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/11/2011

Có hiệu lực

05/2011/TT-TTCP
Thông tư quy định về phòng chống tham nhũng trong ngành Thanh tra
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/01/2011

Có hiệu lực

445/QĐ-TTg
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/04/2010

Có hiệu lực

Không số
Công ước quốc té của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/10/2003

Có hiệu lực