CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu
Số hiệu 2646/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 01/04/2016
Loại văn bản Ngày hiệu lực 01/04/2016
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực