2956/TB-HQBD
Thông Báo v/v niêm yết Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực Hải quan có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/11/2017

Có hiệu lực

7146/TCHQ-GSQL
Xử lý lỗi E0115 trên Hệ thống VNACCS/VCIS
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/11/2017

Có hiệu lực

7143/TCHQ-GSQL
Vướng mắc thời điểm nộp C/O
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/11/2017

Có hiệu lực

14475/BTC-TCHQ
Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của HĐGC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/10/2017

Có hiệu lực

2601/GSQL-GQ1
Hồ sơ lâm sản xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2017

Có hiệu lực

113/2017/NĐ-CP
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất được Chính phủ ban hành ngày 09/10/2017.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/10/2017

Có hiệu lực

18/2017/TT-BCT
Thông tư bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/09/2017

Có hiệu lực

5803/TCHQ-GSQL
Đưa hàng về bảo quản đối với mặt hàng thép nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/08/2017

Có hiệu lực

14/2017/TT-BCT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/08/2017

Có hiệu lực

5607/TCHQ-TXNK
Triển khai thực hiện đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/08/2017

Có hiệu lực

37/2017/QĐ-TTg
Quyết định 37/2017/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/08/2017

Có hiệu lực

3741/QĐ-BYT
Quyết định 3741/QĐ-BYT năm 2017 bãi bỏ Quyết định 818/2007/QĐ-BYT về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/08/2017

Có hiệu lực

84/2017/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/08/2017

Có hiệu lực

1593/QĐ-BTC
Thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện quản lý, giám sát hàng hóa tự động
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/08/2017

Có hiệu lực

75/KTNN-TT
v/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/08/2017

Có hiệu lực

5286/TCHQ-TXNK
Xử lý thuế hàng hóa XK, NK quá thời hạn 365 ngày
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/08/2017

Có hiệu lực

74/KTNN-TT
v/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/08/2017

Có hiệu lực

10295/BTC-CST
Thuế GTGT mặt hàng trứng gà có phôi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/08/2017

Có hiệu lực

4846/TCHQ-TXNK
Hoàn thuế NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/07/2017

Có hiệu lực

57/KTNN-TT
Cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/07/2017

Có hiệu lực

2228/QĐ-TCHQ
QĐ V/v ban hành Quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và Doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/07/2017

Có hiệu lực

47/KTNN-TT
V/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/06/2017

Có hiệu lực

07/2017/TT-BKHCN
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 27/2012/TT-BKHCN NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/06/2017

Có hiệu lực

7778/BTC-TCHQ
V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Luật Thuế XNK số 107/2016/QH13 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/06/2017

Có hiệu lực

09/2017/TT-BXD
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU VÔI, ĐÔLÔMIT NUNG
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/06/2017

Có hiệu lực

736/XNK-CN
Nhập khẩu rượu phục vụ hoạt động triển lãm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/06/2017

Có hiệu lực

07/2017/TT-BCT
Thông tư 07/2017/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu mặt hàng phân bón do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/05/2017

Có hiệu lực

6519/BTC-TCHQ
Xử lý thuế NK đối với hàng hóa SX, gia công trong khu PTQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/05/2017

Có hiệu lực

52/2017/TT-BTC
THÔNG TƯ 52/2017/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 120/2015/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ MẪU, CHẾ ĐỘ IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TỜ KHAI HẢI QUAN DÙNG CHO NGƯỜI XUẤT, NHẬP CẢNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/05/2017

Có hiệu lực

36/2016/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/05/2017

Có hiệu lực