18/2017/TT-BCT
Thông tư bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/09/2017

Có hiệu lực

5803/TCHQ-GSQL
Đưa hàng về bảo quản đối với mặt hàng thép nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/08/2017

Có hiệu lực

14/2017/TT-BCT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/08/2017

Có hiệu lực

37/2017/QĐ-TTg
Quyết định 37/2017/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/08/2017

Có hiệu lực

3741/QĐ-BYT
Quyết định 3741/QĐ-BYT năm 2017 bãi bỏ Quyết định 818/2007/QĐ-BYT về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/08/2017

Có hiệu lực

84/2017/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/08/2017

Có hiệu lực

1593/QĐ-BTC
Thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện quản lý, giám sát hàng hóa tự động
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/08/2017

Có hiệu lực

75/KTNN-TT
v/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/08/2017

Có hiệu lực

5286/TCHQ-TXNK
Xử lý thuế hàng hóa XK, NK quá thời hạn 365 ngày
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/08/2017

Có hiệu lực

74/KTNN-TT
v/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/08/2017

Có hiệu lực

10295/BTC-CST
Thuế GTGT mặt hàng trứng gà có phôi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/08/2017

Có hiệu lực

4846/TCHQ-TXNK
Hoàn thuế NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/07/2017

Có hiệu lực

57/KTNN-TT
Cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/07/2017

Có hiệu lực

2228/QĐ-TCHQ
QĐ V/v ban hành Quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và Doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/07/2017

Có hiệu lực

47/KTNN-TT
V/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/06/2017

Có hiệu lực

07/2017/TT-BKHCN
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 27/2012/TT-BKHCN NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/06/2017

Có hiệu lực

7778/BTC-TCHQ
V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Luật Thuế XNK số 107/2016/QH13 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/06/2017

Có hiệu lực

09/2017/TT-BXD
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU VÔI, ĐÔLÔMIT NUNG
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/06/2017

Có hiệu lực

736/XNK-CN
Nhập khẩu rượu phục vụ hoạt động triển lãm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/06/2017

Có hiệu lực

07/2017/TT-BCT
Thông tư 07/2017/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu mặt hàng phân bón do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/05/2017

Có hiệu lực

6519/BTC-TCHQ
Xử lý thuế NK đối với hàng hóa SX, gia công trong khu PTQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/05/2017

Có hiệu lực

52/2017/TT-BTC
THÔNG TƯ 52/2017/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 120/2015/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ MẪU, CHẾ ĐỘ IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TỜ KHAI HẢI QUAN DÙNG CHO NGƯỜI XUẤT, NHẬP CẢNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/05/2017

Có hiệu lực

36/2016/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/05/2017

Có hiệu lực

15/2017/QĐ-TTg
Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/05/2017

Có hiệu lực

20/2017/TT-BYT
Thông tư 20/2017/TT-BYT về hướng dẫn Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/05/2017

Có hiệu lực

55/2017/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH 55/2017/NĐ-CP QUẢN LÝ NUÔI, CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU SẢN PHẨM CÁ TRA
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/05/2017

Có hiệu lực

5596/BTC-TCHQ
Thủ tục hải quan đối với hàng trung chuyển giữa các Khu vực trung chuyển tại cùng một cảng trung chuyển quốc tế và giữa các cảng trung chuyển quốc tế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/04/2017

Có hiệu lực

02/2017/TT-BKHCN
Thông tư 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hàn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/03/2017

Có hiệu lực

02/2017/TT-BKHCN
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 28/2012/TT-BKHCN NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/03/2017

Có hiệu lực

23/2017/NĐ-CP
NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/03/2017

Có hiệu lực