797/GSQL-TCHQ
Hướng dẫn khai báo số quản lý hàng hóa nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/02/2018

Có hiệu lực

8168/TCHQ-TXNK
Xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/12/2017

Có hiệu lực

8127/TCHQ-TXNK
Xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK bị tiêu hủy
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/12/2017

Có hiệu lực

7889/TCHQ-GSQL
Khai sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/12/2017

Có hiệu lực

7817/TCHQ-TXNK
Hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/11/2017

Có hiệu lực

2956/TB-HQBD
Thông Báo v/v niêm yết Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực Hải quan có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/11/2017

Có hiệu lực

1755/QĐ-BCT
QĐ công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa NK phải kiểm tra việc đảm bảo chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/11/2017

Có hiệu lực

9667/BNN-KTHT
Kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị nông nghiệp NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/11/2017

Có hiệu lực

125/2017/NĐ-CP
Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/11/2017

Có hiệu lực

24/2017/TT-BNNPTNT
ban hành bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành XK, NK thuộc phạm vị quản lý của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/11/2017

Có hiệu lực

7146/TCHQ-GSQL
Xử lý lỗi E0115 trên Hệ thống VNACCS/VCIS
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/11/2017

Có hiệu lực

7143/TCHQ-GSQL
Vướng mắc thời điểm nộp C/O
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/11/2017

Có hiệu lực

Nghị định 119/2017/NĐ-CP
Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/11/2017

Có hiệu lực

14475/BTC-TCHQ
Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của HĐGC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/10/2017

Có hiệu lực

2601/GSQL-GQ1
Hồ sơ lâm sản xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2017

Có hiệu lực

113/2017/NĐ-CP
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất được Chính phủ ban hành ngày 09/10/2017.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/10/2017

Có hiệu lực

12/2017/TT-BKHCN
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/09/2017

Có hiệu lực

18/2017/TT-BCT
Thông tư bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/09/2017

Có hiệu lực

5803/TCHQ-GSQL
Đưa hàng về bảo quản đối với mặt hàng thép nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/08/2017

Có hiệu lực

14/2017/TT-BCT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/08/2017

Có hiệu lực

5607/TCHQ-TXNK
Triển khai thực hiện đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/08/2017

Có hiệu lực

37/2017/QĐ-TTg
Quyết định 37/2017/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/08/2017

Có hiệu lực

3741/QĐ-BYT
Quyết định 3741/QĐ-BYT năm 2017 bãi bỏ Quyết định 818/2007/QĐ-BYT về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/08/2017

Có hiệu lực

84/2017/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/08/2017

Có hiệu lực

1593/QĐ-BTC
Thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện quản lý, giám sát hàng hóa tự động
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/08/2017

Có hiệu lực

75/KTNN-TT
v/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/08/2017

Có hiệu lực

5286/TCHQ-TXNK
Xử lý thuế hàng hóa XK, NK quá thời hạn 365 ngày
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/08/2017

Có hiệu lực

74/KTNN-TT
v/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/08/2017

Có hiệu lực

10295/BTC-CST
Thuế GTGT mặt hàng trứng gà có phôi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/08/2017

Có hiệu lực

4846/TCHQ-TXNK
Hoàn thuế NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/07/2017

Có hiệu lực