Trang chủ >> Giới thiệu >> Nhiệm vụ trọng tâm 2017

Nhiệm vụ trọng tâm 2017

I. TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ HIỆN ĐẠI HÓA HẢI QUAN, TẠO THUẬN LỢI TỐI ĐA CHO DOANH NGHIỆP

 Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ đề ra hàng năm về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị Quyết 35-2016/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó tập trung:

1. Chủ động khai thác, vận hành ổn định và sử dụng hiệu quả các phiên bản của Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, đồng thời ứng dụng tốt  các chương trình vệ tinh kết nối với Hệ thống VNACCS; ứng dụng các tiện ích cơ chế một cửa quốc gia theo lộ trình của Tổng cục Hải quan. Xây dựng, hoàn thiện, triển khai có hiệu quả 16 phần mềm ứng dụng nội bộ hải quan và các phần mềm dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan.

Tiếp tục phấn đấu để Cục HQ tỉnh Bình Dương luôn là Cục Hải quan được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan quan tâm và ưu tiên đầu tư cho công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan. Phấn đấu vượt mức ASEAN-4 về thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa; trong đó thời gian trung bình tại các Chi cục trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đối với tờ khai luồng Đỏ đạt dưới 5 ngày với hàng nhập khẩu và dưới 2 ngày với hàng xuất khẩu.

Đưa vào sử dụng địa điểm kiểm tra tập trung có trang bị máy soi container  và các trang thiết bị hiện đại tại Chi cục Hải quan ICD Sóng Thần.

2. Tăng cường phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp theo hướng mở rộng đối tượng, hình thức và lĩnh vực. Thực hiện khảo sát đánh giá toàn diện mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp đối với hiệu quả cải cách thủ tục hành chính của Cục HQBD. Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về hải quan đến cộng đồng Doanh nghiệp thông qua các Hiệp hội, báo, đài, website Cục HQBD… nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao ý thức và năng lực tuân thủ pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quy chế phối hợp với các cơ quan quản lý trên địa bàn.

II. TẬP TRUNG PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO NĂM 2017

3. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2017 do Bộ Tài chính giao là 11.200 tỷ đồng và HĐND tỉnh Bình Dương giao là 11.500 tỷ đồng. Tập trung quản lý tốt nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, chống thất thu qua công tác quyết toán hàng GC, SXXK, xác định trị giá, mã số, C/O…Phấn đấu đạt tỉ lệ thu hồi nợ, không để phát sinh nợ khó đòi mới; đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn và cưỡng chế thuế chuyên thu đến 31/12/2017 theo đúng chỉ tiêu của ngành và phấn đấu không quá 1% so với tổng số thu nộp ngân sách.

4. Tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ có trọng tâm, trọng điểm, không để hình thành đường dây, ổ nhóm buôn lậu trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro, đảm bảo công tác quản lý rủi ro ngày càng hỗ trợ tốt cho các hoạt động nghiệp vụ trước, trong và sau thông quan.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Kiểm tra sau thông quan ở cấp Cục và Chi cục theo hướng áp dụng quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro trong đó tập trung vào các doanh nghiệp có mức độ rủi ro cao. Tiếp tục phát triển và nâng số lượng doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên, phấn đấu trong năm đạt từ 3-5 doanh nghiệp.

III. XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG HẢI QUAN TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

6. Tiếp tục quán triệt, thực hiện khẩu hiệu hành động của Ngành: “Đoàn kết - Kỷ cương - Phát triển” và của đơn vị “ Đoàn kết - Đổi mới - Năng động”, trong đó tập trung vào sự đoàn kết, thống nhất vì nhiệm vụ chính trị của Ngành và đơn vị. Triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra đột xuất kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả trong việc phòng chống tham nhũng. Tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả công tác triển khai mô hình chính quyền thân thiện, công sở thân thiện tại các đơn vị trực thuộc.

7. Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hiện đại hóa giai đoạn 2016-2020.Triển khai hoạt động Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một. Nghiên cứu, lập Kế hoạch bố trí lực lượng triển khai đội thủ tục tại các Khu công nghiệp phía Bắc, phù hợp xu hướng phát triển kinh tế của tỉnh. Xây dựng và phát triển đội ngũ CBCC và đội ngũ chuyên gia cấp Cục đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, hoạt động hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng cho CBCC trong các lĩnh vực: Kiểm toán hải quan, Trị giá, HS, C/O...

8. Tổ chức khởi công 3 công trình xây dựng trụ sở làm việc theo đúng tiến độ (Chi cục hải quan Mỹ Phước, trụ sở Cục, địa điểm kiểm tra tập trung tại ICD – Sóng Thần); Chuẩn bị điều kiện cho việc triển khai xây dựng trụ sở Chi cục hải quan KCN Sóng Thần. Đảm bảo công tác hậu cần trên tinh thần tiết kiệm, chống lãnh phí.